To voksne og to børn i en sofa kigger på en lille pige der står foran dem.

Forældrevejledere

Forældrevejledningen er et tilbud til familier, hvor en eller begge forældre er tegnsprogsbrugere, om vejledning og rådgivning i almene spørgsmål vedrørende børns udvikling og opdragelse. Det overordnede mål er at ligestille forældre, der er døve eller har et betydeligt høretab, med andre forældre.

Tilbuddet gives i henhold til Lov om Social Service § 12 og § 13. Rådgivningen kan finde sted ved hjemmebesøg, på CFD's kontorer eller andre steder.

Forældrevejlederne tilbyder også oplysning og vidensformidling til fagfolk, som har kontakt til døve forældre med hørende børn. Forældrevejlederne har således blandt andet et tæt samarbejde med de kommunale sundhedsplejersker.

Ordningen er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager til finansieringen af ordningen, og både privatpersoner og kommuner kan derfor frit henvende sig uden yderligere omkostninger.

Der er ingen visitation til tilbuddet.

Forebyggende indsats

Tilbuddene er udformet for at kompensere for den mangel på information og viden og dermed usikkerhed i relation til forældrerollen, der kan opstå som følge af medfødt døvhed eller betydeligt høretab.

Vejledningen er forebyggende og ikke behandlende – målet er at yde hjælp til selvhjælp.

Udover individuel rådgivning til familier kan tilbyde omfatte:

 • Etablering af netværksgrupper

 • Temadage og kurser

 • Information i børnenes daginstitution og skole.

Forældrevejlederne fører ikke journaler.

Vejledningen kan blandt andet handle om emner som

 • Børns almindelige udvikling og opdragelsesspørgsmål

 • Forældrerollen

 • Sproglig udvikling hos hørende børn af døve forældre med fokus både på dansk og dansk tegnsprog

 • Fællessprog i familien

 • Familiedynamik.

Bistand til andre fagfolk

Forældrevejledernes bistand til andre fagfolk kan for eksempel være generel information om døve familiers livsvilkår og sprog samt om fagfolks muligheder for at give den bedst mulige støtte til døve forældre og deres børn.

Det kan ske i form af

 • Informationsmøder og temadage for daginstitutioner og skoler

 • Individuel information på møder eller via mail

 • Gratis informationsmaterialer.

Specialviden og tegnsprogskompetence

Forældrevejlederne har pædagogiske uddannelser og har desuden specialviden om døve familiers særlige vilkår, døves kommunikation og samarbejde mellem døve og hørende.

Døvekonsulenterne behersker de kommunikationsformer, som benyttes af personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, og kan kommunikere direkte med borgerne på det sprog, de ønsker, som for eksempel tegnsprog eller dansk med støttetegn.

Der er ansat forældrevejledere ved de fem regionale kontorer i København, Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg. Herfra dækker konsulenterne hele landet.

Kontakt os gerne, hvis du vil vide mere.

Forskel på forældrevejledere og familiekonsulenter

CFD Rådgivning har også et andet tilbud rettet mod familier, hvor forældre eller børn er døve eller har et betydeligt høretab. Dette tilbud gives af familiekonsulenterne.

Til forskel fra forældrevejlederne retter familiekonsulenternes tilbud sig mod familier, hvor der er brug for en længerevarende og mere dybdegående indsats med udgangspunkt i særlige behov i forholdet mellem forældre og børn.

 

Ledelse

Områdechef
Trine Tangsgaard

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne Ubbesen
Tlf.: 2534 1143
E-mail: au@cfd.dk

Relateret tilbud

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.