Spring til indhold
En kvindelig tolk står på en scene udendørs og tolker.

Takster og Vilkår

Fra 1. februar 2020 gælder følgende takster og øvrige vilkår:

Der betales en fast pris per tolketime. På første time betales tillige et administrativt tillæg samt et zonetillæg.

Zoneinddelingen følger Den Nationale Tolkemyndigheds (DNTM's) inddeling. DNTM skriver på sin hjemmeside: "Hovedprincippet er, at København, Odense, Fredericia, Århus og Ålborg er zone 1 i en radius på 25 km, herefter er det zone 2 ud til ca. 75 km, og længere ude zone 3."

Se liste over zoneinddelingen fordelt på postnumre.

Ved tolkninger på Bornholm tillægges yderligere udgifter til rejse og evt. ophold. Denne udgift beregnes i hver konkret sag, og forelægges den, der skal betale, inden tolkningen udføres.

Takster

Timepris: 550 kr. i alle zoner.

Administrationstillæg: 150 kr. i alle zoner

Zonetillæg:

  • zone 1: 275 kr.
  • zone 2: 650 kr.
  • zone 3: 1050 kr.

Særlige tillæg på timeprisen

Tolkning i weekend (fra lørdag morgen kl. 6 til mandag morgen kl. 6) og på helligdage: 161 kr.

Tolkning mellem kl. 17 og kl. 07: 86 kr.

Tillæg for særligt omkostningstunge tolkninger: 135 kr.

Særligt omkostningstunge tolkninger er:

  • Særligt forberedelseskrævende opgaver samt opgaver med særlige kvalifikationskrav: eksempelvis konferencetolkning, retstolkning, kirkelige tolkninger, taktiltolkning eller fremmedsprogstolkning.
  • Døgnvagttillæg: akutte tolkninger, bestilt gennem CFD's Akutvagt.

Øvrige vilkår

To-tolkeopgave
Når en opgave kræver to tolke, beregnes prisen som for to individuelle tolkninger.

CFD's Akutvagt
For opgaver, bestilt gennem CFD's Akutvagt, opkræves minimum for fire timer, inkl. relevante tillæg, dvs. døgnvagttillæg, eventuelle aften- og/eller weekendtillæg samt tillæg for eksempel for fremmedsprogs- eller taktiltolkning.

Afbestilling
Afbestilling skal ske på e-mail eller SMS. Bestilte tolkninger kan aflyses indtil onsdag kl. 9 i ugen forinden tolkningen. For tolkninger, der aflyses efter fristen, opkræves administrationstillæg, tolketimeprisen, zonetillæg, dog reduceret, når opgaven aflyses, samt eventuelle særlige tillæg.

Der reduceres med den del af tillægget, som er en gennemsnitsberegning på selve kørselsudgiften. I zone 1 reduceres med 25 kr, i zone 2 reduceres med 200 kr og i zone 3 reduceres med 400 kr. Hvis det lykkes at gensælge den aflyste tid, opkræves kun den del af den bestilte tid, som ikke kan gensælges, dog minimum administrationstillægget.

Enheder
Der faktureres for minimum én time, herefter pr. påbegyndt halve time.

Længere pauser
Når en opgaves karakter tillader, at én tolk løser en opgave, opkræves zonetillæg og administrationstillæg kun én gang pr. dag, hvis indlagte pauser maksimalt svarer til ¼ af den samlede bestilling.

Eksempelvis kan en opgave på to tolketimer således adskilles af en pause på højst ½ time, og en opgave på fem tolketimer kan adskilles af en pause på højst 75 minutter.

Flere deltagere
Når der er flere deltagere i en tolkning, fordeles de samlede udgifter ligeligt mellem deltagerne.

Afledte udgifter
Eventuel nødvendig entréudgift mm. opkræves særskilt, hvis der ikke med tolkestedet kan opnås aftale om gratis adgang for tolken.

Udland
Ved tolkninger uden for Danmark beregnes taksten for zone 1, og alle omkostninger i forbindelse med rejsen - udgift til billetter, hotel, diæter, rejseforsikring, eventuelle vacciner og visa samt rejsetid beregnes særskilt i hvert enkelt tilfælde. Inden en planlagt udlandstolkning fremsendes overslag over de forventede udgifter til den betalende myndighed.

Moms
Tegnsprogstolkning er en social ydelse og derfor momsfritaget. Se Landsskatterettens afgørelse om momsfritagelse her.

Ledelse

Portræt af Sussi Kongshøj Wilson
Områdechef
Sussi Kongshøj Wilson

AKUTTELEFON

CFD Tolkebookings akutvagt er lukket. 

Fra 1. januar har TolkDanmark akutvagt på tlf. 7027 2223.

Tolkebestilling

E-mail: tolkebooking@cfd.dk
Tlf.: 4439 1375
Sms: 2223 9899
Skype: CFDtolkebooking

OBS: Vi sender udelukkende bekræftelser pr. mail og sms.

Kontorets åbningstider

Telefonisk henvendelse kan ske dagligt mellem kl. 9.00 og 12.00.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning