Foto af svejser

Koordinator/bisidder/støtte for borger

Målgruppe

Personer, der er døve eller har et betydeligt høretab, og disses pårørende, samt de instanser, som for eksempel kommune, fagforening og a-kasse, som kan være i kontakt med disse borgere i spørgsmål relateret til arbejde.

Formål med ydelsen

At sikre optimal kommunikation og samarbejde med de forskellige instanser, som en person, som er døv eller har et betydeligt høretab, med tilknytning til arbejdsmarkedet, kan have kontakt til.

Kort beskrivelse

Døvekonsulenten koordinerer og fungerer som tovholder mellem forskellige instanser, som borgeren kommer i kontakt med. Døvekonsulenten medvirker til, at de forskellige indsatser bliver koordineret, at der tolkedækning til møder og lignende, og sørger desuden for forberedelse og eventuel efterbehandling af møderne sammen med borgeren.

Eksempler på spørgsmål

  • "Jeg er sagsbehandler for en døv borger. Der er mange aktører på banen. Det er vanskeligt for borgeren at holde styr på, hvem der gør hvad. Kan du hjælpe mig?"

  • "Jeg bliver løbende kontaktet af den samme døve borger. Jeg har gentagne gange på mail og på møder forklaret, at borger skal henvende sig i ydelsesafdelingen med sit spørgsmål, men det er som om at den pågældende ikke helt forstår mine forklaringer."

Uddybende beskrivelse

Nogle personer, som er døve eller har et betydeligt høretab, har kontakt til mange forskellige aktører i forbindelse med deres arbejdsliv – kommunal forvaltning, jobcenter, fagforening, a-kasse og lignende. Det kan være vanskeligt at holde overblik over disse, og det kan være bremsende for samarbejdet.

Det er tilsvarende vanskeligt for de enkelte fagfolk at have et samlet overblik over samtlige aktører, koordinere møder og sørge for tegnsprogstolk mv. Det kan døvekonsulenten hjælpe med.

Døvekonsulentens koordinerende funktion skal sikre, at borgere, der har alvorlige og sammensatte problemer, der kræver indsats fra flere sektorer, får en indsats, der er helhedsorienteret og tværsektoriel.

Derudover kan der være et behov for, at borgeren støttes i at forstå og forberede sig til konkrete møder. Døvekonsulenten kan deltage som bisidder/konsulent under mødet og lave en efterfølgende opsamling med borgeren, således at misforståelser om aftalerne undgås.

Døvekonsulenten kan desuden hjælpe borgeren med at læse og forstå skriftlig kommunikation og efter behov hjælpe borgeren med at besvare disse henvendelser.

Især i forhold til de mest belastede borgere står principper om empowerment centralt, fordi det har stor betydning for, om de faktisk kan komme nærmere uddannelse eller job.

Hvis der er tale om et større eller længerevarende behov, kan der søges specifikke støtteforanstaltninger, såsom mentorstøtte eller personlig assistance for eksempel via servicelovens § 85. Det kræver dog en særskilt aftale med CFD Rådgivning, da det er en ydelse, der ikke falder indenfor den objektive finansiering. 

Ydelsens omfang

Ydelsen dækker over koordinering af indsatsen for borgeren. Koordineringsopgaven vil typisk dække over kommunikation med de involverede instanser og planlægning/koordinering af møder. Den dækker også over møder mellem borger og døvekonsulent samt døvekonsulentens deltagelse i fysiske møder. Omfanget afhænger af den konkrete opgave, men vil typisk være af et væsentligt omfang.

Relaterede ydelser

Der kan være behov for yderligere bistand fra døvekonsulenten. Se boksen til højre.

Objektiv finansiering

Døvekonsulentordningens ydelser er objektivt finansieret. Alle landets kommuner bidrager, og både private, virksomheder og myndigheder kan derfor frit henvende sig til døvekonsulenterne uden yderligere omkostninger.

Målgrupper

Målgrupperne for døvekonsulenternes ydelser er dels personer, der er døve eller har betydelige høretab (eventuelt med CI), og dels kommuner, myndigheder, organisationer, virksomheder m.fl., som er i kontakt med personer fra disse grupper. 

Læs mere om døvekonsulenternes målgrupper her.

Døvekonsulenterne

Døvekonsulenterne har en socialfaglig baggrund med specialviden om konsekvenserne ved at være døv eller have et betydeligt høretab. De behersker borgernes foretrukne kommunikationsmetoder, blandt andet tegnsprog. 

Læs mere om døvekonsulenternes faglighed her.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --