Spring til indhold
Mørkhåret pige med CI sidder op ad hvid væg og læser

22-08-2022  |  Fondsmidler til projekt om ulighed i høretab

Med midler fra Jascha Fonden er CFD Rådgivning og Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) ved at sætte hegnspæle for et projekt, hvor de i partnerskab vil undersøge, hvornår et høretab bliver til et høreproblem set ud fra den enkeltes perspektiv.

Undersøgelsens resultater skal kondenseres til en række faktorer, der er afgørende for, om et høretab bliver til et høreproblem. Disse faktorer skal i et efterfølgende partnerskabsprojekt danne grundlag for udviklingen af et screeningsredskab, der kan anvendes til at finde frem til personer, der har brug for yderligere støtte og rådgivning, selvom de har modtaget høreteknisk behandling.

200.000 kr. har en ansøgning til Jascha Fonden foreløbigt indbragt til arbejdet, men der arbejdes stadig på at rejse flere fondsmidler, så projektet kan få et større omfang.

Fokus er på ulighed i høretab og på, hvornår et høretab bliver betydeligt i den enkeltes liv. Projektet rummer en antagelse om, at borgere med høretab har forskellig kapacitet til at handle og forholde sig til deres hørelse og hørebehandling.

Risikoen er, at den støtte, som borgere opsøger og får, bliver meget forskellig afhængig af, hvor meget indsigt, energi og netværk den enkelte har. Det kan føre til ulighed i, hvordan og hvor meget høretabet påvirker den enkeltes udfoldelsesmuligheder. 

Nyt begreb skal beskrive ny virkelighed

Gennem de seneste 15-20 år er nye behandlingsformer, som f.eks. CI og forskellige høreapparater, skudt frem og betragtes i forskellig grad som egentlige løsninger på et funktionstab.

Den forestående undersøgelse bevæger sig dog væk fra et ensidigt audiologisk fokus på høretab og bevæger sig i en retning, hvor der også ses på høretabet i en bredere kontekst og på de forskellige arenaer og sammenhænge, som et menneske med høretab bevæger sig rundt i, og hvor høretabet kan manifestere sig forskelligt.

Om høretabet skaber barrierer for livsudfoldelsen er ikke alene afgjort af størrelsen på høretabet, men på den sammenhæng og det liv, som den enkelte ønsker at leve. Et lille høretab kan skabe betydelige barrierer i den enkeltes liv – det kan således være et såkaldt betydeligt høretab.

Projektets dele

I projektet fokuseres på personer med høretab i den erhvervsaktive alder. Udover et internationalt litteraturreview vil semistrukturerede forskningsinterviews med både fagpersoner og personer med høretab være kernen i projektet. 

Formidlingen af de indsamlede resultater vil dels være skriftlig i form af en række forskningsartikler dels være mundtlige oplæg på to konferencer for fagfolk på høreområdet.

Endelig skal undersøgelsen danne grundlag for et senere udviklingsprojekt, hvor der udvikles et screeningsredskab, som skal kortlægge selvoplevet høretab. Med et sådant redskab kan den gruppe borgere, hvor høretabet er så betydeligt, at det har indflydelse på hverdagen, tilbydes den rette støtte og der kan tages et skridt mod større lighed i høretab.

Screeningsredskabet skal kunne anvendes på det sociale og det sundhedsfaglige område.
 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning