Spring til indhold
Udsnit af forsiden på årsrapporten med teksten Årsrapport 2018.

24-04-2019  |  Året 2018 på CFD

Nu foreligger årsrapporten for 2018, som var første år for CFD uden driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune.

CFD omsatte i 2018 for 292,2 mio. kroner – en stigning på lidt over to mio. i forhold til 2017. Årets resultat blev på 14,1 mio. kroner, mod 10,2 mio. året før.

En del af denne stigning begrundes i opsigelsen af driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune fra og med 1. januar 2018. Dermed havde CFD ikke længere mulighed for at afløfte købsmoms via kommunal udligningsmoms.

Derfor var CFD nødsaget til at hæve taksterne på CFD’s sociale ydelser og rådgivningsydelser i 2018 for at kompensere for de forøgede udgifter. Kommunerne kan i stedet få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst – på nøjagtig samme måde det er tilfældet med andre private/selvejende tilbud uden driftsoverenskomst. 

Prisforhøjelserne ”overkompenserede” for de forhøjede driftsomkostninger med 4,3 mio. kr., og hovedparten af disse er kommet med som et positivt resultat.

Derfor har CFD fra 2019 reduceret en række priser og takster.

En anden vigtig ting i 2018 var, at CFD den 1. maj af Erhvervsstyrelsen registreret som en socialøkonomisk virksomhed (RSV – registreret socialøkonomisk virksomhed). Det vil sige en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår, men hvor overskuddet bruges til aktiviteter med et socialt formål. 

Nøgletal

Her følger nogle nøgletal fra året 2018 på CFD.

CFD’s største driftsområde Sociale tilbud stod i 2018 for knap 73% af de samlede indtægter. Det samlede antal døgn- og dagpladser på Sociale tilbud var 225 – en stigning på tre i forhold til 2017. 

CFD’s to andre hovedområder, Tolkebooking og Rådgivning, stod for hhv. knap 14 og 13% af indtægterne. Og omkring en procent kom fra CFD’s øvrige eksterne aktiviteter.

Antallet af årsværk var 440, 22 færre end i 2017. (Et årsværk svarer til en medarbejder ansat på fuld tid.) 

Kompetenceudvikling prioriteres fortsat højt på CFD. I 2018 var omkostningerne til ekstern kompetenceudvikling i gennemsnit 7530 kr. pr. årsværk - i alt 3,31 mio. kr.

Sygefraværet steg en smule fra knap 4,5% pr. medarbejder i 2017 til 4,9% pr. medarbejder i 2018.

Kønsfordelingen både blandt medarbejdere og i ledelsen var på ca. 22% mænd og 78% kvinder (uændret fra 2017), hvilket svarer til sammenlignelige arbejdspladser på det kommunale område.

CFD's samlede CO2-udledning fra de tre hovedkilder varmeforbrug, elforbrug og biltransport faldt kraftigt i 2018. Udledningen i 2018 var 33% mindre end i 2017. Siden 2014 har CFD halveret sin CO2-udledning.

Tilfredsstillende resultat 

CFD’s bestyrelse vurderer årets resultat som tilfredsstillende, og Kurt Faber-Carlsen, chef for CFD, er enig:

"CFD har haft et godt økonomisk år. Jeg er meget glad for, at vores nye bestyrelse tilsluttede sig denne tilfredshed, da de godkendte årsrapporten. Året har desværre også budt på økonomiske udfordringer for Tolkebooking, og både CFD's bestyrelse og ledelse ser med bekymring på den fremtidige økonomi for dette område."

Og han fortsætter: "Udover dette synes jeg, det er væsentligt at fremhæve, at årsrapporten peger på, at medarbejderne er CFD's vigtigste ressource, og at kompetenceudvikling prioriteres højt i hele organisationen. Og at det er lykkedes os med en målrettet indsats at mindske vores CO2-aftryk med hele 33% i forhold til sidste år, er vi bestemt også meget stolte af," slutter Kurt Faber-Carlsen.

Download CFD's årsrapport 2018 som pdf

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning