Spring til indhold
Udsnit af forsiden af årsrapporten med ordene Årsrapport 2019 i hvidt på orange baggrund

11-05-2020  |  CFD'S ÅRSRAPPORT 2019

CFD's opmærksomhed på miljøbelastningen fortsætter med at give resultater. Det – og meget andet – viser den seneste årsrapport, som nu er tilgængelig.

CFD har et stærkt fokus på miljøområdet. Den samlede CO2-udledning fra de tre hovedkilder varmeforbrug, elforbrug og biltransport fortsætter med at falde kraftigt. Udledningen i 2019 var 15 % mindre per årsværk end i 2018. (Et årsværk svarer til en medarbejder ansat på fuld tid.)

Til sammenligning var faldet i CO2-udledningen i Danmark som helhed kun på omkring 5 % i samme periode.

Siden 2015 har CFD mere end halveret sin samlede CO2-udledning, og det er en udvikling, der forventes at fortsætte i de kommende år. Dette og meget andet viser årsrapporten for 2019, som nu foreligger.

Nøgletal

Her følger nogle af nøgletallene fra året 2019 på CFD.

CFD omsatte i 2019 for 285,6 mio. kroner – en reduktion på seks en halv mio. i forhold til 2018. Reduktionen er fortrinsvis sket på tolkeområdet, hvor der i 2019 har været et fald i omsætning i forhold til 2018. Modsvarende har Sociale Tilbud haft en vækst i omsætningen i forhold til 2018.

Årets resultat blev på 8,7 mio. kroner, hvilket CFD’s ledelse og bestyrelse vurderede til at være tilfredsstillende, da årsrapporten blev behandlet på bestyrelsesmødet den 21. april.

CFD’s største driftsområde Sociale tilbud stod i 2019 for omkring 75 % af de samlede indtægter. CFD’s to andre hovedområder, Rådgivning og Tolkebooking, stod for hhv. knap 13 og 11 % af indtægterne. Og omkring en procent kom fra CFD’s øvrige eksterne aktiviteter.

Det samlede antal døgn- og dagpladser på Sociale tilbud var 228 – en stigning på tre i forhold til 2018.  

Antallet af årsværk var 429, 11 færre end i 2018.   

Kompetenceudvikling prioriteres fortsat højt på CFD. I 2019 var omkostningerne til køb af ekstern kompetenceudvikling i gennemsnit 7890 kr. pr. årsværk - i alt 3,38 mio. kr. Hertil kommer et tilsvarende beløb i lønomkostninger til medarbejdernes deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteterne.

Sygefraværet faldt fra 4,9 % pr. medarbejder i 2018 til 4,55 % pr. medarbejder i 2019.

Kønsfordelingen både blandt medarbejdere og i ledelsen var på ca. 22 % mænd og 78 % kvinder (uændret fra 2018), hvilket svarer til sammenlignelige arbejdspladser på det kommunale område.

Tilfredsstillende resultat

CFD’s bestyrelse vurderer som nævnt årets resultat som tilfredsstillende, og Kurt Faber-Carlsen, chef for CFD, er enig:

"Jubilæumsåret 2019 var et godt økonomisk år for CFD som helhed, selvom året desværre igen bød på udfordringer for Tolkebooking."

Og han fortsætter:

"I år implementerer vi vores nye strategiplan for årene 2020 til 2025 med titlen "Udsyn, hensyn og fremsyn", som læner sig op ad FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Et af de meget vigtige verdensmål handler om klima og miljø, og vi prøver på alle måder, store som små, at reducere vores CO2-udledning. Et enkelt eksempel er, at vi i 2019 udskiftede tre af vores ældre benzindrevne biler med to hybrid- og en elbil. Og at vi på flere af vores lokationer har opstillet ladestandere til elbiler, som også medarbejderne kan anvende," slutter Kurt Faber-Carlsen.

Download årsrapport 2019

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning