Spring til indhold
Kvinde og mand står ved en køledisk i supermarked og kigger på en vare

Kontaktperson og andre støttemuligheder

Borgere med erhvervet døvblindhed har en række støtte- og hjælpemuligheder, som eksempelvis kontaktperson, merudgiftsydelse, tolkning og tekniske hjælpemidler.

Kontaktperson

En kontaktperson er for mange mennesker med erhvervet døvblindhed den vigtigste støttemulighed. I forbindelse med kontaktpersonordningerne spiller døvblindekonsulenterne en central rolle både i forhold til borgeren, til kontaktpersonen og til kommunen, som skal ansætte kontaktpersonen.

Personer over 18 år, der falder ind under definitionen på døvblindhed, har ret til en kontaktperson ifølge Lov om social service § 98 og vejledning til paragraffen (afsnit II).

Borgerens aktivitetsniveau skal dog godtgøre behovet for en kontaktperson og antallet af timer, og borgeren skal selv være i stand til at tilrettelægge sine aktiviteter med kontaktpersonen.

Kontaktpersonen er ansat af kommunen, og blandt opgaverne er følgende:

  • At besøge og kommunikere med den borgeren

  • At orientere om hverdagen (gennem for eksempel avislæsning)

  • At være bindeled mellem borgeren og omgivelserne

  • At hjælpe med oversættelse af breve, regninger og andet

  • At ledsage til indkøb og på besøg med mere

  • At ledsage og være bindeled til myndigheder, bank med mere

  • At ledsage til aktiviteter, kurser, møder og lignende.

Almindelig praktisk bistand i hjemmet som rengøring, opvask og lignende hører ikke til kontaktpersonens opgaver.

Se også håndbogen "Vejledende retningslinjer for kontaktpersoner for døvblinde"

Merudgiftsydelse (MY)

Voksne med kombineret syns- og hørenedsættelse er ifølge Lov om Social Service § 100 berettiget til at få dækket merudgifter i forbindelse med funktionsnedsættelsen. Døvblindekonsulenterne kan vejlede borgere med døvblindhed om merudgiftsydelse og hjælpe med ansøgningsprocessen

Tekniske hjælpemidler

Der findes en række syns- og hørehjælpemidler, som borgere med døvblindhed kan have nytte af. Det gælder for eksempel CCTV (forstørrelsesapparat til læsning af tekster) eller lyskaldeanlæg sluttet til telefon, dørklokke og brandalarm med mere. Døvblindekonsulenten er med til at afdække behovet for hjælpemidler og inddrage relevante hjælpemiddeleksperter.

Tolkning

Personer med døvblindhed har i lighed med personer, der er døve eller har et høretab, ret til tolkning i en lang række situationer. Tolkning til døvblinde kan både omfatte taktiltolkning og haptisk tolkning m.m.

Hvem der dækker udgiften til tolkningen, afhænger af situationen. Også her kan døvblindekonsulenten hjælpe med afklaring.

Faglig ledelse

Konstitueret områdeleder
Trine Skov Uldall
Tlf.: 2939 9405
E-mail: tul@cfd.dk

Om at være kontaktperson

Se fire kontaktpersoner fortælle om jobbet i disse korte videoer.

Ældre med kombineret syns- og høretabInformation og gode råd om ældre med kombineret syns- og høretab.

Download hæftet her.

Faglige artikler

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning