To kvinder - den ene ældre end den anden - i samtale på tegnsprog

ældrevejleder

CFD's ældrevejleder i København kan yde rådgivning til ældre døve borgere i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Rådgivning fra ældrevejlederen er mulig, hvis borgerens bopælskommune har givet betalingstilsagn til ordningen. 

Kontakt til nærmiljøet

Grundlaget for ældrevejledningen er den kommunale forpligtelse til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til ældre ifølge Lov om Social Service §79a.

Ældre døve har øget risiko for at at blive isolerede og ensomme, fordi de kan have svært ved at kommunikere med naboen eller andre i deres nærmiljø.

Støtte til kontakt og information i forhold til lokalsamfundet kan bryde isolationen, og dermed hjælpe ældre døve til ligestilling med andre ældre borgere i det danske samfund på trods af kommunikationsvanskelighederne.

Ældre døve og tegnsprog

Når man er født med et betydeligt høretab og ikke har kunnet opfatte talesprog, vil der for mange være tale om både et kommunikations- og et videnshandicap.

Tidligere var der ikke samme adgang til tolke som i dag, og ældre døve har gennem en stor del af deres liv været vant til at klare sig selv. Derfor kan en del af ældregruppen have begrænset erfaring med kommunikation gennem tegnsprogstolk.

Mange har desuden behov for støtte til bestilling af tolk og behov for at kende deres rettigheder i forhold til bevilling af tegnsprogstolk.

Tæt samarbejde med døvekonsulenten

Ældrevejlederen har stor viden om og erfaring med vilkårene for ældre døve og har selv tegnsprog som første sprog.

Vejlederen arbejder tæt sammen med døvekonsulenterne på CFD med henblik på en koordineret indsats omkring den enkelte ældre døve borger.

Dækker Region Hovedstaden og Sjælland

CFD's ældrevejleder er ansat ved kontoret i København og dækker Region Hovedstaden og Region Sjælland herfra.

I det øvrige Danmark dækkes ældrevejledningen af Danske Døves Landsforbund, som har fået satspuljemidler til formålet. Desuden er der enkelte kommuner, som selv har et tilbud om ældrevejledning, for eksempel Aalborg, Aarhus og Fredericia.

Døvekonsulenterne på CFD's lokale kontorer kan informere nærmere om lokale tilbud.

Ledelse

Fungerende områdechef

Kurt Faber-Carlsen

Faglig ledelse

Faglig leder
Anne-Dorte Krogh
Tlf.: 2288 1521
E-mail: adk@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.