Spring til indhold

Beskrivelse af ydelser til borgere på CFD’s døgn- og dagtilbud

Download beskrivelsen som pdf

Dette er et overblik over de ydelser, der er til borgere på CFD’s tilbud, og hvordan de finansieres. Enkelte døgn- eller dagtilbud kan have særlige ydelser, som ikke er beskrevet her, men som borgerne kan tilbydes i tilkøb.

Boligudgifter døgntilbud

Boligudgifterne opgøres ud fra, om der er tale om et almennyttigt lejemål ABL § 105 stk. 2, et tilbud efter Servicelovens § 107 (midlertidige ophold), eller et tilbud efter Servicelovens § 108 (længerevarende ophold).

Almennyttige lejemål jf. ABL 105 stk. 2

Almennyttige lejemål anvendes som hovedregel kun til længerevarende døgntilbud.

- Huslejen, der er individuel, opkræves og administreres af et boligselskab. Borgeren modtager lejekontrakt fra boligselskabet og kan søge om boligsikring/boligydelse hos kommunen. Regler for egenbetaling for vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning fremgår af lejekontrakten. Arealet, der betales husleje for, inkluderer en andel af fællesboligarealerne i tilbuddet.

- El betales a conto via huslejen.

- Varme, viceværtsfunktion m. m. betales tilsvarende via huslejen.

§107 tilbud - midlertidigt ophold

Boligbetalingen beregnes efter boligens areal og tilbuddets fællesarealer. Borgeren modtager et boligdokument med relevante oplysninger om boligen. Boligbetalingen opkræves af CFD. Kommunen kan også opkræve boligbetalingen direkte fra borgeren. CFD vil i så fald opkræve boligbetalingen fra kommunen. Det er ikke muligt at få boligsikring/boligydelse, når man bor i et § 107 tilbud.

- El opkræves af CFD på baggrund af beregnede omkostninger.

- Varme opkræves ligeledes af CFD på baggrund af beregnede omkostninger.

§ 107 aflastning – der opkræves ikke boligbetaling, el og varme

§108 tilbud – længerevarende botilbud

Boligbetalingen beregnes efter boligens areal og tilbuddets fællesarealer. Borgeren modtager et boligdokument med relevante oplysninger om boligen.

Boligbetalingen opkræves af CFD. Kommunen kan også opkræve boligbetalingen direkte af borgeren. CFD vil i så fald opkræve boligbetalingen fra kommunen via taksten (dvs. den er indregnet) eller separat sammen med taksten. Det er ikke muligt at få boligsikring/boligydelse, når man bor i et § 108 tilbud.

- El opkræves af CFD på baggrund af beregnede omkostninger.

- Varme opkræves ligeledes af CFD på baggrund af beregnede omkostninger.

Øvrige ydelser døgntilbud

- Kostbetaling. Der er mulighed for tilmelding til kost mod betaling. Tilmeldingen er valgfri for den enkelte borger, og tilmeldingen kan ske til enkelte af dagens måltider eller til hele kostpakken. Der er mulighed for at vælge kosten fra på enkelte dage eller i perioder.

Der betales således kun for de dage/måltider, hvor borgeren er tilmeldt. Framelding skal ske til medarbejderne i de enkelte tilbud senest dagen før kl. 12. Hvis borgeren har gæster, der spiser med, skal der betales pr. gæst pr. måltid. Kostbetalingen beregnes og opkræves af CFD på baggrund af kostomkostningerne samt efter gældende regler for kostbetalingen.

- Rengøring og rengøringsmidler. Tilbuddene afholder udgifter til rengøring af fællesarealer. De enkelte borgere forestår selv i videst muligt omfang rengøring i egen bolig. I de tilfælde, hvor borgeren ikke ønsker at stå for rengøringen, selvom vedkommende er i stand til det, kan rengøring mod betaling tilbydes. Hvis borgeren ikke er i stand til at klare rengøringen – evt.med bistand fra medarbejderne – sørger tilbuddet for rengøring uden betaling. CFD opkræver alle borgere i tilbuddene en månedlig betaling til dækning af rengøringsmidler. I 2019 og 2020 er taksten kr. 169 pr. måned.

- Vinduespudsning. Vinduespudsning (udvendig og indvendig) betales af tilbuddet/boligselskabet.

- Vask af tøj. CFD kan opkræve borgere i tilbuddene en månedlig betaling til tøjvask m.m. Der anvendes to forskellige månedlige takster for vask af tøj m.m. I 2019 er taksten henholdsvis kr. 150 og kr. 88 pr. måned. (I 2020 henholdsvis kr. 150 og kr. 50.)

Den høje takst dækker, at al vask foretages i tilbuddets vaskemaskiner eller som sendes til ekstern vask. Den lave takst anvendes til dækning af omkostninger til vaskemidler, hvor borgeren har egen vaskemaskine, men benytter tilbuddets vaskemidler. Borgere som har egen vaskemaskine og som selv betaler vaskemidler skal ikke betale for vaskemidler til tilbuddet.

- Befordring. Borgere i tilbuddene betaler som udgangspunkt selv for befordring. Alle CFD’s døgntilbud råder over biler/busser, hvor CFD kan assistere med transport i nærområdet. Såfremt der anvendes taxa til private formål eller lignende, skal borgeren betale sin egen andel. Befordring til borgeres eventuelle besøg hos familie, venner eller andet betales af borgeren. Lønomkostninger for eventuel ledsagelse til private besøg, dækkes af CFD, dog maksimalt med et besøg månedligt.

Omkostninger til transport for borgeren ved disse besøg betales som udgangspunkt af borgeren selv. Dette fraviges kun, hvis der er indgået en særlig aftale med handlekommunen om betaling af borgerens udgift. Omkostninger til transport for ledsagende medarbejder dækkes af tilbuddet, hvis der vælges bedste og billigste transport (ofte offentlig). Fraviges denne transportform, f.eks. ved at leje en bil, afholder borgeren differencen mellem udgiften til offentlig transport og den reelle udgift.

- TV licens m.m. Borgeren betaler selv for TV-licens, kabel-tv og streamingtjenester m. m. i egen bolig. Borgeren kan eventuelt søge om nedsat licens via kommunen for brug af tv efter gældende lovgivning. Tilbuddene betaler for licens m. m. i fællesarealerne.

- Forsikringer. CFD betaler fælles forsikring for alle borgere i døgntilbud. Den består af ansvarsforsikring, indboforsikring, ulykkesforsikring og rejseforsikring. Se oplysning om nærmere detaljer på forsikringscertifikatet, som hver borger modtager. Forsikringer udover disse skal tegnes og betales af borgeren selv.

- Inventar. Borgerne skal selv betale inventar m.m. i egne boliger – (aflastningsophold undtaget). I de almennyttige lejligheder § 105 stk. 2 skal borgerne desuden betale en andel af inventaret til fællesarealerne, da kvadratmetrene i fællesarealerne er en del af borgernes boligareal. I § 107 og § 108 betaler tilbuddet for inventar til fællesarealerne.

- IT bredbånd. Der er etableret trådløst netværk på alle CFD’s tilbud, som de enkelte borgere kan anvende uden betaling. Eventuelle andre forbindelser betales af borgeren.

- Ferierejser. Borgere, der har en bolig på CFD, tilbydes ledsagelse til en årlig ferierejse. Denne ferierejse kan være op til fem dages varighed, afhængig af individuelle ønsker og tilbuddets planlægning og ressourcer. Ferierejsen tilbydes som udgangspunkt som fællesrejse. En fællesrejse er en rejse arrangeret af tilbuddet for flere borgere. Borgeren skal betale egne rejseomkostninger. Tilbuddet betaler lønudgift og rejseomkostninger for de ledsagende medarbejdere. Hvis en borger ønsker ledsagelse til yderligere ferierejser, kan dette tilkøbes hos CFD.

- Fritid, fester og arrangementer. Tilbuddet hjælper borgeren med relevante fritidsaktiviteter, udflugter o.l. Borgerne betaler for udgifter, der er forbundet med egen deltagelse. Private fester og lignende kan arrangeres med støtte af medarbejderne. Eventuel betaling til tilbuddet for eksempelvis mad m. m. aftales med medarbejderne.

- Gaver. Der gives ikke gaver fra tilbuddet til borgere til fødselsdag/jul.

- Medicin. Borgeren skal selv afholde udgifter til såvel lægeordineret som til håndkøbsmedicin.

- Fysioterapi og afspænding. I tilbuddet kan der være indeholdt fysioterapeutisk afdækning, hvis dette skønnes nødvendigt. Der foretages løbende afdækning af borgernes funktionsniveau og skønnes det nødvendigt, kan der i begrænset omfang tilbydes rehabiliterende og vedligeholdende fysioterapi og/eller afspænding.

- Ergoterapi: Ergoterapi kan være et tilbud på de sociale tilbud. Kerneydelsen i ergoterapi bygger på anvendelse af pædagogiske læringsprocesser med henblik på at forstå, lære eller genindlære aktiviteter, der er tabte som følge af sygdom.

- Psykologisk bistand. I forbindelse med indskrivning af en borger kan der foretages en udredning af CFD’s psykologer, og der kan tilbydes samtaler med psykologerne, såfremt det fagligt vurderes, at der er behov for dette.

- Psykiatrisk bistand. Der kan ydes psykiatrisk bistand fra CFD’s tilknyttede lægekonsulent.

- Socialrådgiverbistand. CFD’s socialrådgiver yder nødvendig rådgivning og vejledning i alle socialfaglige spørgsmål til borgere tilknyttet CFD’s sociale tilbud.

- Personlige hjælpemidler. Hjælpemidler, som er basisinventar eller til fælles brug for borgere i et tilbud, stilles til rådighed af tilbuddet. Hvad der er basisinventar afhænger af tilbuddets målgruppe, men det kan eksempelvis være lyskaldeanlæg (dørblink) og ledelinjer for døvblinde. Personlige hjælpemidler, der ikke er basisinventar, skal kommunen ansøges om.

Ydelser dagtilbud

CFD har pladser efter Servicelovens § 103 – beskyttet beskæftigelse, samt Servicelovens § 104 – aktivitets- og samværstilbud.

§ 103 beskyttet beskæftigelse

- Løn. Der betales løn til borgere i beskyttet beskæftigelse, jævnfør gældende lovgivning fra Socialministeriet. Lønnen er på timebasis, og der udbetales ikke løn under sygdom. Der optjenes ikke feriegodtgørelse af lønnen.

- Ferie. En borger kan holde fri uden løn 6 uger årligt.

- Befordring. Personer i beskyttet beskæftigelse skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra tilbuddet inden for en afstand af 10 km. Hvis en borger er berettiget til befordring, skal dette søges og dækkes af kommunen jævnfør gældende regler, da befordring ikke indgår i taksten.

- Kaffe/the/frugt. Borgere i beskyttet beskæftigelse følger samme retningslinjer for adgang til kaffe, the og frugt som øvrige medarbejdere på tilbuddet.

- Frokost. Gratis frokost indgår ikke i tilbuddet. For borgere, der samtidig bor på CFD, aftales det med den enkelte, på hvilken måde frokosten arrangeres.

- Gaver. Der gives ikke gaver fra tilbuddet til borgere til fødselsdag/jul.

- Fysioterapi og afspænding. I tilbuddet kan der være indeholdt fysioterapeutisk afdækning, hvis dette skønnes nødvendigt. Der foretages løbende afdækning af borgernes funktionsniveau, og skønnes det nødvendigt kan der i begrænset omfang tilbydes rehabiliterende og vedligeholdende fysioterapi og/eller afspænding.

- Psykologisk bistand. I forbindelse med indskrivning af en borger kan der foretages en udredning af CFD’s psykologer, og der kan tilbydes samtaler med psykologerne, såfremt det fagligt vurderes, at der er behov for dette.

- Psykiatrisk bistand. Der ydes kun psykiatrisk bistand fra CFD’s tilknyttede lægekonsulent til borgere på CFD’s døgntilbud. Borgere på dagtilbud eller som modtager § 85 pædagogisk støtte i eget hjem tilknyttes psykiatriskcenter Ballerup via egen læge.

- Socialrådgiverbistand. CFD’s socialrådgiver yder nødvendig rådgivning og vejledning i alle socialfaglige spørgsmål til borgere tilknyttet CFD’s sociale tilbud.

§104 aktivitets- og samværstilbud

- Løn. Der kan udbetales vederlag til borgere i aktivitets- og samværstilbud. Der optjenes ikke feriegodtgørelse af vederlaget.

- Befordring. Udgiften til befordring indgår ikke i taksten. Eventuel befordring aftales med kommunen. Såfremt der er bevilget befordring til en borger, koordinerer tilbuddet bestilling og daglig afvikling af kørslen.

- Frokost. Gratis frokost indgår ikke i tilbuddet. For borgere, der samtidig bor på CFD, aftales det med den enkelte, på hvilken måde frokosten arrangeres.

- Aktiviteter. For enkelte aktiviteter opkræves deltagerbetaling. Dette kan eksempelvis være ved deltagelse i ferie, biografture, fælles madlavning o.l.

- Gaver. Der gives ikke gaver fra tilbuddet til borgere til fødselsdag/jul.

- Fysioterapi og afspænding. I tilbuddet kan der være indeholdt fysioterapeutisk afdækning, hvis dette skønnes nødvendigt. Der foretages løbende afdækning af borgernes funktionsniveau, og skønnes det nødvendigt kan der i begrænset omfang tilbydes rehabiliterende og vedligeholdende fysioterapi og/eller afspænding.

- Ergoterapi: kan være et tilbud på de sociale tilbud. Kerneydelsen i ergoterapi bygger på anvendelse af pædagogiske læringsprocesser med henblik på at forstå, lære eller genindlære

aktiviteter, der er tabte som følge af sygdom. Psykologisk bistand. I forbindelse med indskrivning af en borger kan der foretages en udredning af CFD’s psykologer, og der kan tilbydes samtaler med psykologerne, såfremt det fagligt vurderes, at der er behov for dette.

- Psykiatrisk bistand. Der ydes kun psykiatrisk bistand fra CFD’s tilknyttede lægekonsulent til borgere i CFD’s døgntilbud. Borgere på dagtilbud eller som modtager § 85 pædagogisk støtte i eget hjem tilknyttes psykiatriskcenter Ballerup via egen læge.

- Socialrådgiverbistand. CFD’s socialrådgiver yder nødvendig rådgivning og vejledning i alle socialfaglige spørgsmål til borgere tilknyttet CFD’s sociale tilbud.

November 2019

Ledelse

Portræt af Line Rishøj
Chef
Line Rishøj 
Mobil: 2020 8733
E-mail: lri@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning