Spring til indhold
Ikoner for de seks verdensmål

CFD - Indsatsområder

For at operationalisere verdensmålene er der valgt syv indsatsområder, der er med til at vise retning for arbejdet med de seks verdensmål på CFD.

De syv indsatsområder er:

 • Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver
 • Organisationsudvikling og medarbejderressourcer
 • Velfærdsteknologi
 • Økonomisk robusthed
 • Miljø og bæredygtighed
 • Samarbejde og partnerskaber
 • Ekstern (intern) kommunikation.

I det nævnte inspirationskatalog foldes de syv indsatsområder ud i sammenhæng med de seks verdensmål og mere konkrete målindsatser på CFD.

Fire strategiske hovedspor

De seks verdensmål og de syv indsatsområder danner tilsammen et produktivt afsæt, der skaber en række idéer og muligheder for drift og udvikling på CFD. Disse idéer kan samles i fire hovedspor, der alle viser retning for det faktiske strategiarbejde på CFD.

De fire hovedspor er:

Fire pile med teksten hhv. Kerneydelsesspor, Bæredygtighedsspor, Eksternt partnerskabs- og samarbejdsspor og Internt tværgående vidensspor

Vægtningen i de fire hovedspor vil i store træk betyde, at der skal være 80 % fokus på CFD's kerneopgaver samt udvikling af disse (kerneydelse og bæredygtighed) og 20 % fokus på nye og anderledes opgaver (partnerskaber, samarbejde og tværgående vidensudvikling), og at der med dette er en vedvarende organisatorisk balance mellem lønsomme driftsopgaver og udvikling af nye opgaver.

Kerneydelsesporet indeholder:

 • Udvikling af målgrupper
 • Udvikling af tegnsprogsindsats
 • Udvikling af viden og indsatser til borgere med CI
 • Udvikling af dagtilbud og døgntilbud
 • Udvikling af rådgivningsindsatser
 • Udvikling på tolkeområdet
 • Udvikling af medarbejder- og lederkompetencer.

Bæredygtighedssporet indeholder:

 • Fokus på et fysisk, sundt og socialt velfungerende liv for borgerne
 • Udvikling af undervisnings- og kompetencetilbud med mål om selvhjælp/-forsørgelse
 • Udvikling af handlinger, der støtter op om bæredygtighed og mindre ressourceforbrug
 • Fastholdelse og videreudvikling af fysisk- og psykisk sunde arbejdspladser for medarbejderne
 • Udvikling af flexjobs, nyttejobs og tilknytning til arbejdsmarkedet for borgerne
 • Fokus på den globale del af bæredygtighedsmålsætningerne i verdensmålene.

Eksternt partnerskabs- og samarbejdsspor:

 • Udvikling af faglige partnerskaber
 • Etablering og udvikling af administrative partnerskaber
 • Samarbejde med andre socialøkonomiske virksomheder
 • Videnssamarbejde med eksterne organisationer med henblik på udvikling af opgaver
 • Etablering af partnerskaber, der nytænker ydelser.

Internt tværgående vidensspor:

 • Udvikle tværgående intern vidensopbygning
 • Udvikle tværgående videns- og dokumentationsmodeller 
 • Udvikle videns- og udviklingsenhedernes tilknytning til forskning
 • Fokus på tværgående organisations- og medarbejderudvikling.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning