Spring til indhold
Ikoner for de seks verdensmål

FN's Verdensmål

FN's 17 Verdensmål er alle væsentlige mål for bæredygtighed. På CFD er valgt seks verdensmål som de vigtigste mål for organisatorisk udsyn og som ramme for arbejdet i et nationalt og lokalt perspektiv.

De seks verdensmål er:

# 3 Sundhed og trivsel

# 4 Kvalitetsuddannelse

# 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

# 10 Mindre ulighed

# 12 Ansvarligt forbrug og produktion

# 17 Partnerskaber for handling

I et CFD-perspektiv får de seks verdensmål følgende målsætninger:

Logo FNs verdensmål nr 3 #3 Sundhed og trivsel

Målet er større indsigt i betydningen af at have et sund liv med trivsel for de borgergrupper, CFD leverer ydelser til.

Logo FNs verdensmål nr 4 # 4 Kvalitetsuddannelse

Målet er uddannelse og tilegnelse af færdigheder hos borgerne på CFD på baggrund af egne ressourcer og med henblik på størst mulige selvstændighed og egne handlemuligheder i livet.

Logo FNs verdensmål nr 8 # 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Målet er at skabe mulighed for mere beskæftigelse og dermed basis for større selvforsørgelse blandt de borgergrupper, som CFD støtter og vejleder, samt understøtte den gode arbejdsplads, hvor medarbejdernes kompetencer anerkendes og udvikles.

Målet er at fastholde en organisatorisk volumen med henblik på en robust økonomi, der er fundamentet for, at CFD er en økonomisk bæredygtig virksomhed.

Logo FNs verdensmål nr 10 # 10 Mindre ulighed

Målet er at mindske ulighed – eller at skabe lige muligheder for lighed for de borgergrupper, som CFD leverer ydelser til.

Logo FNs verdensmål nr 12 # 12 Ansvarligt forbrug og produktion

Målet er, at CFD er en ansvarlig virksomhed, der på alle områder indtænker bæredygtigt forbrug og nedbringelse af træk på jordens ressourcer.

Logo FNs verdensmål nr 17 # 17 Partnerskaber for handling

Målet er, at CFD skaber gode, økonomisk ansvarlige og bæredygtige forudsætninger og løsninger for samarbejde og partnerskaber – med eksterne aktører såvel som internt på CFD's fagområder.

I tillæg til strategiplanen er udarbejdet et inspirationskatalog, hvor de seks verdensmål foldes mere ud med delmål under hvert af de seks verdensmål.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning