Spring til indhold
Ikoner for de seks verdensmål

Fokusområder

Fokus på fremtiden og målgruppernes forandring og udvikling

CFD's mission og opgaver har udviklet og ændret sig igennem alle årene i takt med forandringer i målgrupperne og i takt med de ændrede vilkår, som ny lovgivning har fastlagt, og som forskellige myndigheder på den baggrund har anmodet CFD om at varetage.

I de senere år har opgavevilkårene også ændret sig i forhold til CFD's historiske målgrupper og opgaver. Dette iagttages fx ved

  • at cochlear implant (CI) i de sidste 15-20 år har betydet store ændringer for døvegruppen

  • at der i dag kun er ganske få tegnsprogede undervisningstilbud tilbage til børn i Danmark

  • at unge med CI, hvor tegnsprog og visuel kommunikation ikke er den bærende kommunikationsform, men hvor tale og hørelse er det, henvender sig til CFD's familierådgivningsområde for at få støtte og hjælp

  • at de borgerupper, som døvekonsulenterne betjener, har større og mere komplekse behov end tidligere

  • at alene 100 af de 700 borgere, som CFD's døvblindekonsulenter er i kontakt med, har tegnsprog som modersmål

  • at tegnsprogstolkemarkedet er under betydeligt pres

  • at de borgere, der bruger CFD's Sociale Tilbud, i større grad end tidligere har komplekse handicap og derfor benytter sig af en bred vifte af kommunikation. Kommunikation, der ud over tegnsprog også hviler på totalkommunikation og tegnstøttet kommunikation.

  • at CFD's betydningsfulde og solide tegnsprogmiljø fremover må formodes i større grad end i dag at skulle eksistere i dynamisk sameksistens med andre kommunikationsformer. Dette blandt andet pga. CI-udviklingen og den deraf talesproglige variation blandt borgergrupper med forskellige funktionsnedsættelser.

Fokus på kerneydelsen

På CFD er borgeren i centrum. Vores kerneydelser tager udgangspunkt i borgergruppernes behov og Fonden CFD's formål. Vi skal levere ydelser af god og tilfredsstillende kvalitet til de borgere, der har brug for os. I strategiperioden skal der derfor være et tydeligt fokus på kerneydelser, målgrupper, arbejdsfunktioner og opgaver og udvikling af disse, da dette er virksomhedsgrundlaget for CFD's berettigelse og eksistens.

Kerneydelserne er: Socialpædagogik og social- og sundhedsfaglighed på dag- og botilbud, rådgivning af døve, døvblinde og deres familier, VISO-leverandør samt tegnsprogstolkning.

Målgrupperne er: Børn, unge, voksne og ældre, som er døve, har et betydeligt høretab eller et kombineret syns- og høretab, eller som har andre funktionsnedsættelser i tilknytning til deres syns- og høretab.

Kompetente medarbejdere er CFD's vigtigste ressource. På CFD er ansat en bred vifte af medarbejdere inden for det sociale og sundhedsfaglige felt, der er ansat medarbejdere til videns-, kommunikations-, undervisnings- og udviklingsopgaver, og der er ansat medarbejdere i administrative funktioner og til serviceopgaver.

CFD er kendetegnet ved en dedikeret og kompetent medarbejdergruppe, der engagerer sig i CFD's virke og opgaver. Medarbejderne interesserer sig for den faglige udvikling af CFD's tilbud og i det at være ansat på arbejdsplads med god trivsel.

Kompetente ledere er en væsentlig ressource på CFD. Fremtids- og udviklingsorienterede ledere på alle niveauer skaber sammen med medarbejderne gode tilbud til de borgergrupper, som CFD servicerer. CFD er kendetegnet ved en decentral ledelses-, beslutnings-, og udviklingskultur samt en stor ledelsesmæssigt bevågenhed på sikker drift, både hvad angår økonomi, faglighed og medarbejderindflydelse.

På CFD er der løbende fokus på medarbejder-, leder- og organisationsudvikling, på faglig udvikling, vidensarbejde, netværksarbejde og samarbejde med andre aktører.

Et væsentligt kendetegn ved CFD som velfærdsorganisation er, at tegnsprog benyttes som primær kommunikation mellem borgerne og i borgernes relation med medarbejdere samt blandt medarbejderne.

Et yderligere kendetegn er, at der benyttes en bred vifte af kommunikationsformer i relationsarbejdet med borgerne på Sociale Tilbud og Rådgivning.

Andre ydelser og funktioner, der understøtter kerneydelsen og målgrupperne er: Undervisning, tegnsprogsuddannelse, psykologiske udredninger, kommunikation, projektarbejde, vidensarbejde, netværksarbejde, administrative funktioner, samarbejde med andre aktører samt medarbejder-, leder-, og organisationsudvikling.

CFD's økonomi er kendetegnet ved at være robust. CFD har gennem en årrække styrket de administrative rutiner og ledelsesmæssige økonomikompetencer, hvilket har givet stor sikkerhed for solid økonomisk styring. Der budgetteres realistisk, og der foretages en konsistent budgetopfølgning såvel decentralt som centralt. CFD's årsregnskab og årsrapport godkendes årligt af CFD's revision og anerkendes af Socialtilsynet, der er fondsmyndighed, og dermed skal godkende CFD's samlede budgetter og årsregnskaber.

CFD har gennem de sidste 12-14 år renoveret og bygget nyt og moderne til de borgergrupper, der har behov for døgn- og dagtilbud. Der har også været økonomisk råderum til andre udviklingsaktiviteter, fx it-området, velfærdsteknologi og vidensarbejde, og netop i denne strategiperiode er der ønske om at fokusere endnu mere på dette.

Coronapandemien i 2020 har betydet nedlukning af samfundet i tre af forårets måneder og deraf en svær økonomisk opbremsning, hvormed også CFD's økonomiske robusthed er blevet efterprøvet.

CFD's økonomiske soliditet viser, at de senere års fornuftige økonomistyring har haft den betydning, at der også i den kommende strategiperiode vil være muligheder for udvikling af CFD's ydelser. Dette med forbehold for, at ingen på nuværende tidspunkt kender det fulde omfang af coronakrisens betydning for samfundsøkonomien og dermed også den påvirkning, det kan få for CFD.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning