Spring til indhold
Ikoner for de seks verdensmål

Inspirationskatalog til de seks Verdensmål i en CFD-kontekst

Denne del af strategiplanen er et inspirationskatalog, hvor de seks FN-Verdensmål med underliggende mål og delmål samt CFD's syv indsatsområder er konkretiseret.

Tanken er også, at interesserede udefra har mulighed for at få indblik i en mere konkret del af CFD's strategiplan.

Kataloget er ikke fyldestgørende – deraf betegnelsen inspirationskatalog. Det er hensigten, at kataloget kan inspirere til arbejdet med strategiplanen, men også at det er muligt at tilgå strategiarbejdet med nye perspektiver, der måske igen på nye måder tænker CFD's ydelser ind i den fremtidige strategiske vision.

På de følgende sider foldes de seks udvalgte FN-Verdensmål ud i sammenhæng med de mål og delmål, der er sat op for verdensmålsarbejdet på CFD. Ligeledes udfoldes de mere konkrete CFD-indsatsområder, der viser vej frem mod udvikling af CFD hen over de næste fem år.

Medarbejdere og borgere er nævnt i beskrivelsen af emnerne under de forskellige mål og indsatsområder. Som organisation, som ledere, som medarbejdere skal vi alle være en del af strategiarbejdet, og vi skal aktivt handle for derigennem skabe værdi for de borgere, CFD leverer ydelser til.

På den måde skaber vi også værdi for hinanden og for vores fælles arbejdsplads – CFD.

Borgerne har som personer og individer en egen interesse i aktivt at handle og på den måde skabe værdi for sig selv og for fællesskabet, men også for sammen med alle medarbejdere på CFD i rammen af FN's Verdensmål at være medansvarlige for en mere bæredygtig verden.

Et bærende fagligt element er, at alle mål og indsatsområder i udgangspunktet har det perspektiv hensynsfuldt at anerkende borgernes ressourcer, kompetencer og ønsker for livet.

Inspirationskatalogets baggrundsmateriale

Strategiplanen er udarbejdet på baggrund af en række input fra organisationen, herunder chefgruppens løbende drøftelser, chefgruppens strategiseminar i september 2019, drøftelser i bestyrelsen, her senest på to refleksionsmøder i maj 2020, og på CFD's lederuddannelse i 2019 og 2020.

En vigtig inspirationskilde har desuden været de mange gensidige input, som deltagerne ved jubilæumskonferencen "Vi deler fremtiden" den 2. oktober 2019 udvekslede. Endelig har udkastet været forelagt samarbejdsorganisationen.

Fire hovedspor i strategiplanen

Udsyn, hensyn og fremsyn. Strategiplan 2020-2025 har fire hovedspor for udvikling af CFD's ydelser.

  1. Kerneydelsessporet
  2. Bæredygtighedssporet
  3. Eksternt partnerskabs- og samarbejdsspor
  4. Internt tværgående vidensspor.

De fire spor er hjælpsomme, når man skal orientere sig i inspirationskataloget. Hvis man fx ønsker at arbejde med udvikling af kerneydelsen, skal man rette sin opmærksomhed mod dette hovedspor.

Ved at gennemse og lade sig inspirere af indsatsområdet "Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver" under hvert af de seks Verdensmål fremkommer en mosaik, der igen skaber refleksioner i forhold til det lokale operationelle arbejde med strategien.

Overordnet for arbejdet med Udsyn, hensyn og fremsyn står den strategiske vision:


At fastholde og udvikle CFD’s position som en betydningsfuld, veldrevet og økonomisk robust velfærdsorganisation gennem aktiviteter, der videreudvikler kerneydelsen, gennem nytænkning af ydelser til målgrupperne og ved at anerkende og skabe grundlag for videreudvikling af medarbejdernes kompetencer samt ved at indgå i samarbejdsrelationer og partnerskaber med andre interessenter.


Sådan kan konkrete udviklingstiltag udvælges og idéudvikles

Tilgangen til at bruge inspirationskataloget er altså hovedsporene, den strategiske version, de seks Verdensmål og de syv indsatsområder. Følgende er et eksempel på, hvordan konkrete udviklingstiltag kan udvælges/idéudvikles, og hvordan arbejdsprocessen kan tilrettelægges.

Afdelinger og virksomheder kan lokalt udvælge et eller to Verdensmål samt to til fire indsatsområder, der knytter sig til Verdensmålene. Desuden kan afdelingen eller virksomheden lade sig inspirere af emnerne, der støtter op om indsatsområderne.

Samlet kan disse valg forholde sig til et af de fire hovedspor.

Et eksempel:

Verdensmål 17: Partnerskab for handling.

Indsatsområder: Velfærdsteknologi. Organisationsudvikling. Partnerskaber og samarbejde.

Emne: Projekter med eksterne partnere om velfærdsteknologi.

Emne: Nytænkende organisering af eget område samt på tværs af CFD. Fælles udvikling af nye initiativer på tværs af CFD.

Emne: Inddragelse af civilsamfundet i samskabelse af tilbud.

Hovedspor: Eksternt partnerskabs- og samarbejdsspor.

Herefter arbejdes med de valgte emner og indsatser samt en efterfølgende lokal og områdemæssig målopfyldelse og opfølgning.

Bevidstheden om hierarkiet af Verdensmål, mål, indsatsområder, de mere konkrete emner og hovedsporene skærper opmærksomheden for ledere og medarbejdere på de strategiske mål, men er ikke en forudsætning for at kunne udføre hverdagens driftsopgaver og udvikle ydelser til borgeren.

Målopfyldelse og opfølgning

Efter en periode på ¾ år vurderes effekten, og det vurderes, om arbejdet med det valgte mål skal fortsætte, eller om der skal vælges nye mål og indsatser at arbejde med – med efterfølgende ny vurdering og opfølgning.

Dette skal ske via et ledelsesspor og et medarbejderspor, helt konkret via ledelsessystemet og CFD's samarbejdsorganisation.

Inspirationskataloget er udarbejdet på baggrund af interne og eksterne input og ved en krydslistning af de udvalgte seks Verdensmål og de CFD-relaterede indsatsområder. Det er tanken, at man udvælger lokalt og bruger det i kataloget, der skaber mening lokalt.

Nogle idéer og tiltag er klare og tydeligt beskrevet. Andre er mere vagt beskrevet, hvilket giver mulighed for lokalt at fortolke og tilpasse.

Samtidig er inspirationskataloget ét samlet katalog for alle driftsområder og for de tværgående funktioner. Det betyder, at de strategiske tiltag, der er nævnt i kataloget, ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt område. Tiltagene kan gælde og tilpasses alle borgergrupper uanset område.

I udvælgelsen af indsatser skal man derfor ikke nødvendigvis se efter et bestemt arbejdsområde, men derimod mere efter hvordan ydelsen eller den tværgående opgave kan styrkes og udvikles.

Målopfyldning og opfølgning skal skabe videre retning og motivation

Vurderingen af den effekt arbejdet med de lokale strategiske tiltag har haft, meldes som nævnt ovenfor tilbage via ledelsessystemet og samarbejdsorganisationen samt til CFD's bestyrelse, sådan at arbejdet med strategien gøres levende og dynamisk.

Det vigtigste fokus er den lokale opfølgning, måling og vidensopsamling, fordi det er her, at den konkrete udvikling af CFD's ydelser udføres. Tilbagemeldingen til bestyrelsen og ledelsessystemet sikrer det overordnede og samlede strategiske overblik.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning