Spring til indhold
Ikon for verdensmål 8

Verdensmål # 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mål:

Målet er at skabe mulighed for mere beskæftigelse og dermed basis for større selvforsørgelse blandt de borgergrupper, som CFD støtter og vejleder, samt understøtte den gode arbejdsplads, hvor medarbejdernes kompetencer anerkendes og udvikles.

Delmål:

 • Delmålet er gennem faglige indsatser, rådgivnings- og vejledningsforløb at være medskabende til, at unge og voksne får ansættelse i lønnede og meningsfulde job.

 • Delmålet er at have inspirerende, udfordrende, fleksible og meningsskabende beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

 • Delmålet er en mere rummelig arbejdsplads med fokus på de ressourcer, medarbejdere med funktionsnedsættelser har.

 • Delmålet er, at CFD fortsat har sunde og sikre arbejdspladser, se også Verdensmål # 3.

Mål:

Målet er at fastholde en organisatorisk volumen med henblik på en robust økonomi, der er fundamentet for, at CFD er en økonomisk bæredygtig virksomhed.

Delmål:

 • Delmålet er at udnytte det potentiale en registreret socialøkonomisk virksomhed giver – økonomisk, beskæftigelsesmæssigt og opgavemæssigt.

 • Delmålet er at fastholde, udvikle og effektivisere virksomheden med henblik på en robust økonomi.

 • Delmålet er at indholdsudvikle virksomheden CFD og dermed fastholde en robust økonomi – gennem tilbud til målgrupper, der ikke i dag naturligt vurderes tilhørende CFD's opgaveportefølje.

INDSATSOMRÅDER I FORHOLD TIL VERDENSMÅL # 8


Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Udvikle og oprette flexjobs, nyttejobs og småjobs på CFD til målgrupperne.

Rådgive om flexjob, nyttejobs – varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fleksible beskyttede beskæftigelses- og aktivitets- og samværstilbud.

Indhold i jobbet på egne præmisser og praksislæring. Anerkendelse af kompetencer. Ligestilling i jobbet.

Borgerne mødes med den kommunikation, de trives bedst ved.

Dialogen mellem borger og medarbejder efterlever CFD's værdigrundlag.

Fastholde et solidt tegnsprogsmiljø med plads til dynamisk sameksistens med andre former for kommunikation.

Tilpasset kommunikation som inklusion på arbejdspladsen.

Tegnsprog er i dynamisk sameksistens med tale, hørelse og andre visuelle kommunikationsformer bl.a. på baggrund af CI.

Nå ud til (nye) målgrupper, der har behov for arbejde i et visuelt kommunikativt miljø.

Dokumentation af vellykket rådgivning og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Medarbejdere

Fastholde og udvikle et arbejdsmiljø med god trivsel og anerkendelse af mangfoldighed blandt medarbejdergrupperne.

En arbejdsplads med et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og ledere trives og har overskud til udvikling af de borgerrettede ydelser.

Et arbejdsmiljø med lavt sygefravær, fordi der er solid fokus på medindflydelse, medbestemmelse og åbenhed omkring beslutninger og eventuelle organisatoriske årsager til sygefravær.

En arbejdsplads med vidensdeling og et stærk fokus på et sikkerheds- og sundhedsforsvarligt fysisk, psykisk og socialt arbejdsmiljø.

Der arbejdes udviklende med APV, trivselsundersøgelse og personalepolitikker som fundament for den moderne og inkluderende arbejdsplads, hvor der er rummelighed og plads til mangfoldighed.


Organisationsudvikling og medarbejderressourcer

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

På jobområdet – læringsforløb om kompetencer, viden om den gode jobsamtale, udfyldelse af CV og information om muligheder for ansættelser.

Job til borgerne med reference til, at CFD er en socialøkonomisk virksomhed.

Fortsat fokus på mentorforløb, arbejdstræning og kombinationsforløb på CFD.

Yderligere udvikling af opgaver og aktiviteter, hvor borgerne er medskabende i relevante jobindsatser fx gartnerhold, cafémedarbejdere, salg af selvproducerede produkter på CFD's beskyttede værksteder.

"Det vi kan i dag" set på en ny måde, genanvendelse, reparationer og nyttehaver.

Job, der giver mening for borgerne.

Medarbejdere

Stærkere profil som socialøkonomisk virksomhed med henblik på oprettelse af beskæftigelse til borgerne samt som aktiv rekrutteringsbrand.

Skabe projekter, der er lønsomme både for borgerne, for CFD og for udviklingen af fagligheden.

Styrke den projektorienterede arbejdsform internt på CFD.

Fastholde kompetente medarbejdere bl.a. gennem god trivsel på arbejdspladsen, medbestemmelse og synlig ledelse. Styrke den sociale kapital.

Fokus på rekruttering og "onboarding", fortsat have ordnede overenskomstforhold og ansættelser.

Fokus på videnstab og økonomiske omkostninger ved medarbejderskift.

Udvikling af kerneopgaver med blik for kernefagligheden på driftsområderne Rådgivning og Sociale Tilbud.

Arbejde med at nedbryde fortællingen om modsætningen mellem "kolde og varme" hænder. Fortællingen bør være, at alle relevante arbejdsfunktioner skaber værdi for borgerne og CFD.

Kompetenceudvikling i henhold til tiltagene i indsatsområderne under dette Verdensmål. Den innovative drivkraft skaber nyt.


Velfærdsteknologi

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Udbygge PSO-borger.dk (forum for borgere, pårørende og medarbejdere på CFD) som netværk for kommunikation mellem borgerne, pårørende og CFD's sociale tilbud. En arbejdsfunktion i den beskyttede beskæftigelse.

Arbejde med borgerindsigter og det virkningsfulde i at bruge digitale kommunikationsformer – ikke kun socialt, men også som kontaktform til arbejdsgiver fx sit beskyttede værksted.

Flere IBG-skærme på Sociale Tilbuds adresser for at sikre tilgængelighed for alle. Flere skærme vil også være hjælpsomme i arbejdssituationer på CFD.

Arbejde med at skabe forudsætninger for brug af Rejsekort til og fra arbejde/beskyttet beskæftigelse. Det er den billigste offentlige transportform.

Rådgivning og vejledning ved møder på jobcentre, jobsamtaler m.m. Udvikle samarbejde med fx Castberggård.

Innovativ tilgang til teknologi, der kompenserer og ligestiller på jobbet, og virker som parameter ved vejledning om jobplaceringer. Bruge erfaringerne fra coronaperioden.

Medarbejdere

Udnytte it-platforme optimalt ved journalisering, dokumentation og arbejde med udviklingsmål for borgerne. Effektivitet bl.a. via tværgående it-løsninger på dette område frigiver ressourcer til relationsarbejde med borgerne.

Opbygge et videnskatalog over, hvad der virkede under coronakrisen fx hvordan kan vi anvende de gratis videoplatforme, som borgerne benytter, og samtidig sikre CFD's it-infrastruktur jf. datasikkerhed og risiko for nedbrud.

Fokus på muligheder for tværgående organisatorisk dokumentationsprojekter, der virker nedbringende på ressourceforbruget.

Flere videomøder på tværs af landet og områder, fx samarbejdsudvalg.


Økonomisk robusthed

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Fastholde og udvikle de ydelser, som CFD allerede i dag har succes med.

Der skal, som det er beskrevet i CFD's personalepolitiske retningslinjer, fortsat være fokus på faglige kvalifikationer samt det ansvar, der påhviler CFD som landets største arbejdsplads for døve, når der rekrutteres. 

Samarbejde med jobcentre, virksomheder, CFD-arbejdspladser om beskæftigelse, således at borgerne kan være i job.

Brug af tolke på jobbet skaber større forudsætninger for ligestilling på jobbet og større mulighed for egen lønindtjening.

Fokus på betydningen af solid beskæftigelsesrådgivning og fleksible beskæftigelsestilbud på CFD.

Udvikle kerneydelsen vedr. vejledning omkring beskæftigelse til nuværende målgrupper og målgrupper med CI.

Videns- og udviklingsenhederne på CFD er opsøgende, vedr. projektmidler til nytænkning på beskæftigelsesområdet.

Medarbejdere

Tværgående initiativer på Rådgivning og Sociale Tilbud, der skaber basis for jobnytænkning.

Evt. afsætte projektmidler i strategiperioden til indsatser på beskæftigelsesområdet.

Effektiv administration, it og økonomistyring har betydning for CFD's økonomiske råderum.


Miljø og bæredygtighed

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Alle borgerrettede jobtiltag eksternt såvel som internt på CFD skal være arbejdsmiljømæssigt forsvarlige og sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Udvikle jobmiljøer, hvor bæredygtighed indgår naturligt som fx på it-skrot-værkstederne i Nyborg og i Søborg.

På arbejdet: sund og prisbevidst frokost (produceret på CFD), herunder mindre madspild, fokus på lokale fødevarer og økologi samt fastholdelse af særlige arbejdspladser til de borgere, som CFD servicerer.

Brug af offentlig transport eller cykel til/fra arbejde.

Se også indsatsområderne "Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver" og "Miljø og bæredygtighed" under Verdensmål # 3 "Sundhed og trivsel".

Medarbejdere

Alle jobfunktioner skal foregå i et forsvarligt arbejdsmiljø og med sikkerhed for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med god trivsel.

Se også indsatsområdet "Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver" ang. APV og trivselsundersøgelser.

Medarbejderne er positive eksempler på klimabevidst og bæredygtig adfærd, når de er på arbejde.


Samarbejde og partnerskaber

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Borgerrettet samskabelse med henblik på jobinnovation, herunder:

 • Samarbejde med eksterne beskæftigelsesaktører, bl.a. jobcentre, virksomheder, Castberggård og andre socialøkonomiske virksomheder under Selveje Danmark.
 • Udvikling af det interne samarbejde om beskæftigelse på CFD's arbejdspladser, inkl. fleksible jobordninger på tværs af CFD's tilbud.
 • Aktivitets- og samværstilbud i kombination med beskæftigelse.
 • Nyttejob i samarbejde med lokale virksomheder.
 • Udvikle beskæftigelse til nye målgrupper i samarbejde med eksterne partnere.

Borgerrettet it på Sociale Tilbud producerer informationsmateriale og videoer om beskæftigelse.

Medarbejdere

Medarbejderne investerer ressourcer i samarbejde med organisationer, der er stærke på beskæftigelsesområdet.

Fokus på udvikling af partnerskaber, der skaber synergi i opgavevaretagelsen.

Ved udbud arbejdes med eksterne partnerskaber og tværgående samarbejde på CFD.

Fagligt samarbejde på tværs af sammenlignelige tilbud. Benchmarking som inspiration. Den gode arbejdsplads som inspiration. Hvad kan CFD lære af andre i forhold til CFD's målgrupper?

Virksomhedsprojekter, fx nyttejob m.m.

It og administrative partnerskaber giver en robust volumen, som gør det muligt at optimere og fastolde kompetencer og ressourcer.

Udbud som fokusområde.


Ekstern (intern) kommunikation

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Fortælle historien om, at CFD er en værdifuld arbejdsplads med plads til forskellighed, og hvor tegnsprog bruges naturligt i sameksistens med andre kommunikationsformer. Borgerne mødes med den kommunikation, de selv ønsker at bruge.

Formidle at et godt psykisk arbejdsmiljø naturligvis også gælder for borgerne.

Formidle, at CFD tilbyder beskæftigelse og rådgivning om beskæftigelse, som giver mening for borgerne.

Arbejde med fokus på den gode eksterne fortælling om beskæftigelsesindsatser på CFD.

Medarbejdere

CFD's som arbejdsplads udviser rummelighed, inklusion og lighed over for alle. "Vi gør det, vi siger, at vi gør."

Der er plads til alle på CFD – samtidig med fortællingen om et stærkt tegnsprogsmiljø.

Medarbejderportrætter i fortællingen om de gode arbejdspladser. Medarbejderne er vigtige historiebærere.

Den sociale kapital skal være høj på CFD, og der skal være en generel oplevelse af rimelighed og retfærdighed. Der må ikke være en større uforklarlig forskelsbehandling.

Gode fortællinger tiltrækker kompetente medarbejdere. Fortællingen om CFD som en attraktiv arbejdsplads.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning