Spring til indhold
Ikon for verdensmål 12

Verdensmål # 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Mål:

Målet er, at CFD er en ansvarlig virksomhed, der på alle områder indtænker bæredygtigt forbrug og nedbringelse af træk på jordens ressourcer.

Delmål:

  • Delmålet er – som i dag – at alle indkøb på CFD vurderes efter pris, holdbarhed og funktionalitet, men også efter bæredygtighed og det samlede træk på jordens ressourcer, klima- og CO2-aftryk.

  • Delmålet er, at CFD kildesorterer alle affaldsdele med henblik på genanvendelse.

  • Delmålet er – som i dag – at CFD vurderer el-, vand-, varme-, og transportforbrug med henblik på nedbringelse af ressourcetræk.

  • Delmålet er, at borgerne på CFD inddrages i forståelsen af Verdensmål # 12 med henblik på at være en del af en global bæredygtighedsbevægelse, hvor alle gør en forskel.

  • Delmålet er, at effekterne af målsætningerne under dette Verdensmål kan aflæses i CSR-regnskabet for CFD.

INDSATSOMRÅDER I FORHOLD TIL VERDENSMÅL # 12


Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Involvere borgerne i bæredygtighedsstrategier globalt og lokalt.

Praksislæring inkluderer klimaindsats og bæredygtighed.

Praksislæring om CO2-reduktion ved udendørsaktiviteter, ved motionsaktiviteter, under vejledningsforløb fx på dagtilbud. Udendørsaktiviteter trækker ikke på lokale opvarmning eller elforbrug og anviser samtidig naturen som CO2-neutral træningsplads.

Læringsaktiviteter i naturen, på genbrugsstationen og på landet/bondegårdstur.

Læringsforløb om indkøb og at producere mad med lokale/økologiske råvarer.

Læringsforløb med fokus på, at en reduktion af forbruget af el, varme og vand har betydning for egen økonomi og samtidig bidrager til et mere bæredygtigt miljø.

Se også under Verdensmål # 10 under indsatsområdet "Miljø og bæredygtighed".

Skabe læringsmiljøer for bæredygtighed og klimaindsats, se også Verdensmål # 4 "Kvalitetsuddannelse" under indsatsområdet "Miljø og bæredygtighed".

Medarbejdere

Bæredygtighed og klimahensyn, herunder forbrug og genanvendelse, indgår naturligt i arbejdsfunktionerne og er en del af arbejdsdagen.

Viden om cirkulær økonomi og forbrug.

Medtage gode erfaringer fra coronaforløbet ved brug af digitale arbejdsmetoder. Herunder brugen af videomøder og hjemmearbejdsdage, hvor det er muligt for opgavevaretagelsen. Det nedbringer kørsel og CO2.

Vi skal være opmærksomme på, at brugen af videokommunikation ikke får negativ indflydelse på faglige og socialt udviklende arbejdsfælleskaber i hverdagen.


Organisationsudvikling og medarbejderressourcer

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Ved udvikling af borgerrettede ydelser og funktioner medtænkes klimaindsats og bæredygtighed.

Igangsætte aktiviteter på tværs af CFD, der anskueliggør bæredygtighed.

Borgerne skal kunne se (bemærke) på CFD's arbejdspladser, at der arbejdes med klima og bæredygtighed.

I samarbejde med CFD's it-afdeling arbejdes på digitale løsninger til møder mellem borgerne og medarbejderne og mellem kommunernes repræsentanter og CFD's medarbejdere.

Kan der oprettes en klimaborgeruddannelse? Hvor borgerne undervises i bæredygtig klimaadfærd?

Medarbejdere

Tværgående temadage, der fokuserer på bæredygtighed med henblik på en CFD-bæredygtighedsprofil, og som samtidig fokuserer på nødvendigheden af generelle holdningsændringer i samfundet, hvis vi skal kunne indfri FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Tænk klimainnovativt og alternativt, når løsninger efterspørges, fx plante træer i stedet for opsættelse af klimanedkølingsanlæg.

Medarbejderkompetenceudvikling i henhold til tiltagene i indsatsområderne under dette Verdensmål.


Velfærdsteknologi

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Arbejde med borgernes indsigt i bæredygtigt indkøb af hverdagsteknologi. Det nedbringer ressourceforbrug.

Undervisnings- og praksislæringsforløb om viden om teknologi og miljø- og klimabelastning.

Afsøge muligheder for it-repair-café på CFD og dermed muligheden for småjob. Dette jf. at vi er en socialøkonomisk virksomhed.

Småjobs med omdrejningspunkt i genanvendelse og bæredygtighed i tilknytning til beskyttede værksteder på CFD.

Udvide CFD's it-skrotværksted: borgerne medbringer udtjent udstyr til genanvendelse af komponenter.

Samarbejde med hjælpemiddelcentralerne, så udtjente hjælpemidler og delkomponenter genanvendes. Evt. adskille på it-skrot værkstedet, så denne beskæftigelse udvides til ikke kun at omhandle it.

Medarbejdere

Tænke i recykling af it-udstyr, fx pantordning på CFD-udstyr.

Faglige kompetencer, der kan vejlede og støtte op om en it-repair-café.


Økonomisk robusthed

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Arbejde med vigtigheden af, at CFD's målgrupper kan være med til at begrænse "smid væk-kulturen".

Deltage i projekter, der anviser vejen til ansvarligt forbrug og økonomisk bæredygtighed. Tesen er, at alle kan gøre noget for klima og bæredygtighed ved at begrænse forbrug og "smid væk-kultur", og det er økonomisk rentabelt.

Læring i betydningen for privatøkonomien, når der handles klimaneutralt.

Se også Verdensmål # 3 "Sundhed og trivsel" samt indsatsområdet "Miljø og bæredygtighed" under dette Verdensmål.

Medarbejdere

Tænk cirkulær økonomi, produkters livscyklus og bæredygtighed.

Fastholde en decentral indkøbspolitik med tydeligt fokus på bæredygtighed, kvalitet og holdbarhed, genanvendelse samt nedbringelse af CO2-aftryk. Dette gælder også ved indkøb af it-udstyr og ved tjenesterejser. Grøn indkøbsstrategi kan medvirke til at presse producenter og leverandører til at udvikle mere bæredygtige produkter.

Ved tjenestekørsel overvejes altid offentlig transport, samkørsel eller delebiler. Ved flyrejser medregnes klimaregnskab.

CFD-biler indkøbes miljøforsvarlige. Fokus på el-biler.

Vedholdent fokus på nedbringelse af el, varme og vandforbrug i CFD-ejendomme, også fokus på dette gennem pædagogisk vejledning til borgerne.

Ved byggeri medtænkes forsat en høj grad klimafaktorer, ressourcetræk og bæredygtighed.


Miljø og bæredygtighed

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Borgerinvolvering i forståelse for forsvarligt forbrug, fx indkøb af lokalt producerede fødevarer, økologi, bæredygtigt kød, MSC-fisk, FSC-træ og papir, Fairtrade- og svanemærkede produkter.

Anskueliggøre de mange gevinster ved bæredygtige produkter, set ift. klima og forbrug af klodens ressourcer.

Motivation er redskabet i fagligheden, også når det gælder bæredygtighed og klimareduktion.

Praksislæring i vandbesparelse, forbrug af varme og elforbrug.

Smid ikke affald i naturen – plast ift. recykling.

Medarbejdere

Investering i vedvarende energitiltag på CFD, fx solceller (el og varmt vand), regnvandsopsamling, luft til vand-konvertere, jordvarme.

Tænke biodiversitet ind på CFD-adresser. Nyttehaver, selvfølgelig giftfri grønne områder og drivhuse som eksempel.

Genanvendelse mindsker forbruget af råstoffer og ressourcer. Derfor bør genanvendelse og sortering af affald være en naturlig del af tænkningen på CFD.

Minimere forbrug af plast, herunder nedbringe brugen af engangsprodukter.

Genanvendelse at tekstiler.

Fremtidige tiltag inden for dette Verdensmål bør kunne aflæses i CSR-regnskabet.


Samarbejde og partnerskaber

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Fælleskabet virker som katalysator for gode holdninger ved klima- og bæredygtighedsadfærd, fx på botilbud og på dag- og beskæftigelsestilbud.

Fokus på fællesskaber og motivation i arbejdet med et mere bæredygtigt CFD, fx ved møder og andre sammenkomster.

Arbejde sammen med foreninger, kommuner og andre tilbud om FN's Verdensmål.

Besøg på affaldssorteringscentraler, bæredygtige gartnerier, landbrug, kost- og ernæringsskolen m.m. Brug af skoletjenester, fx Vestforbrænding, Danmarks Naturfredningsforening, Gladsaxe Kommunes bæredygtighedsstrategi og Unicef.

Borgerne deltager aktivt i indsamlingsbevægelsen, fx "Send plastikken til tælling". Besøge klimaevents.

Medarbejdere

Videns- og udviklingsenhederne på CFD følger op på regeringens, kommunernes og erhvervslivets tiltag med grøn omstilling.

Inspiration om grøn omstilling til brug for fagligheden, fx fra Gate 21.

Medarbejderne som gode eksempler på bæredygtig adfærd – i samskabelse med borgerne, på tværs af CFD og som eksterne klimaambassadører.


Ekstern (intern) kommunikation

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Formidling af de projekter/situationer, hvor borgerne mødes med andre og agerer rollemodeller for bæredygtighed.

Berette om økologisk og ansvarlig produktion på værkstedet i Nyborg og på Døves Vaskeri under Dagtilbud Søborg.

Deltage i profilering af det sunde kost- og indkøbsvalg på CFD.

Producere videoer, der viser affaldssortering til brug rundt om på CFD.

Indgå i den eksterne fortælling om CFD's arbejde med FN's Verdensmål, fx "Et liv i sundhed" som kvalitetstempel og stolthed ved bæredygtig produktion.

Medarbejdere

Bæredygtighed bliver et fagligt varemærke for CFD sammen med solid faglighed og vidensudvikling og dokumentation.

Ekstern kommunikation af kerneydelser i sammenhæng med FN's Verdensmål viser, at CFD er forbundet med verdenssamfundet.

Faglige indsatser med bæredygtighed er samfundsopbyggende og indtager et helhedsperspektiv fremfor primært et monofagligt perspektiv.

Klimabevidsthed på CFD som en positiv fortælling om arbejdspladsen.

Faglige indsatser kommunikeres også inden for en ramme af miljø og bæredygtighed.

Ved bæredygtige handlinger kommunikeres global og lokal ansvarlighed.

Klima- og bæredygtighed som rekrutteringsvirkemiddel og virksomhedsprofil sammen med CFD's kerneværdier.

Vurdere betydningen af en stærk klimaprofil i forhold til fremtidens CFD.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning