Spring til indhold
Ikon for verdensmål 10

Verdensmål # 10: Mindre ulighed

Mål:

Målet er at mindske ulighed – eller at skabe lige muligheder for lighed for de borgergrupper, som CFD leverer ydelser til.

Delmål:

  • Delmålet er at styrke og fremme inddragelse i egen livsbeslutninger uanset alder, køn, funktionsnedsættelse, etnicitet, oprindelse, religion og økonomiske muligheder.

  • Delmålet er, borgerne støttes og vejledes i demokrati, lighed og selvbestemmelse ud fra egne forudsætninger og egne ressourcer.

  • Delmålet er at samskabe handlinger med borgerne, der viser vejen til lige muligheder med andre i samfundet.

  • Delmålet er at etablere et udviklingsprojekt i samarbejde med relevante partnere i et udviklingsland og i Danmark. Dette i lighed med visionerne i forrige strategiplan.

INDSATSOMRÅDER I FORHOLD TIL VERDENSMÅL # 10


Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Fokus på borgernes egne livsbeslutninger med begrebet livsduelighed som reference. Medborgerskab som aktivt livsvilkår. "Egne drømme" som retning for muligheder. Mestrings- og medborgerskabskursus. I rådgivningsforløb sættes fokus på borgerens livsdrømme.

Beboerdemokrati på CFD's botilbud som forudsætning om ligestilling. Beboermøder på dag- og beskæftigelsestilbud beretter om medborgerskab.

Borgerne mødes på deres præmisser – kommunikativt, jobmæssigt og holdningsmæssigt.

Skabe en øget følelse af at være en del af et kollegafællesskab på en "ægte" arbejdsplads.

Involvering i og støtte til aktiviteter i lokalmiljøet – inklusion i nærmiljøet, se også Verdensmål # 3 "Sundhed og trivsel" under indsatsområdet "Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver".

Arbejde målrettet med medborger- og demokratiperspektivet. Arbejde med og inddragelse i lokal politik eller civilsamfundsstrategier.

Et stærkt tegnsprogsmiljø i dynamisk sameksistens med andre kommunikationsformer skaber forudsætninger for ligestilling

Sproglig ligestilling og tilgængelighed ift. alle kommunikationsformer. Tegnsprog, visuel kommunikation, totalkommunikation, taktilkommunikation, tale – hørelse.

Tilbud til døve og døvblinde med psykiatriske problemstillinger. Mulige psykiatritilbud, se fx hos Socialstyrelsen.

Medarbejdere

Fokus på ressourceplanlægning og medarbejdernes faglige kompetencer ift. ovenstående.

Faglige tilgange, der fokuserer på borgernes styrker som ressourcer.

Den ligeværdige kommunikations betydning for oplevelsen af ligestilling.

Tilstrækkeligt med tolkeressourcer til de opgaver, CFD skal løse.


Organisationsudvikling og medarbejderressourcer

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Borgertilfredshedsundersøgelser på Rådgivning og Sociale Tilbud.

Inspiration: Socialstyrelsen om medborgerskab. VIVE's samfundsdeltagelse om medborgerskab.

Handicapkonventionen som kompas for samskabelse med borgerne. Se også Verdensmål # 4 "Kvalitetsuddannelse", indsatsområdet "Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver".

Vejledninger på tegnsprog, der skaber lige muligheder.

Medarbejdere

Kompetenceudvikling i henhold til tiltagene i indsatsområderne under dette Verdensmål.

Der handles altid efter CFD-værdien "Respekt for individet". Genbesøge CFD's værdier, vision og mission

Et vedvarende fokus på anerkendelse af borgernes ressourcer og drømme for livet.

Indgå i projekter, der arbejder for en højere grad af lighed til de borgergrupper, som CFD arbejder med.

Skabe lighed for kommunikation for alle – borgere og kollegaer.

Lighed og inklusion på CFD som arbejdsplads. Tilgængelighed, fysisk og kommunikativt på alle CFD arbejdspladser.

Gode idéer videreformidles med henblik på mere lighed og accept.

Udfordre CFD's tilgængelighed og handicapvenlighed. Kan vi gøre det bedre? Teleslynge, visuel vejvisning, fysisk tilgængelighed. Hvad kan vi lære af andre?


Velfærdsteknologi

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Fokus på, at fx videosamtaler skaber visuel kommunikativ ligestilling. Borgerne kan være bestemmende for mødet på deres præmisser.

Videoplatform, hvor tolkebrugeren er bestemmende for tid, sted og videoplatform.

It-kompetencer hos borgerne skaber frihed til selv at kunne kontakte andre uden faglig/professionel støtte.

Fagpersonen møder borgeren via video der, hvor borgeren er. De gode erfaringer med direkte "her og nu"-kommunikation fra coronakrisen medtages og implementeres.

It-kompetencer hos borgerne skaber forudsætning for job og ligestilling.

Ift. hjælpemidler: rådgivning/vejledning om de lovbestemte muligheder, der er for støtte til mobil, pc m.m.

Hjælpemidler i boligen betyder større mulighed for at være selvhjulpen. Vejledning til og støtte ved møder i kommunerne om hjælpemidler.

Omverdenskontrol som udviklingsområde til borgere med de sværeste fysiske handicap.

Se også Verdensmål # 3, # 4, og # 8.

It-recykling er et anliggende for medarbejdere og borgere. Det skaber oplevelsen af ligestilling.

Medarbejdere

Opruste viden om digitale og it-tekniske kommunikationsmidler samt medarbejderkompetencer i dette.

Arbejde med digital dannelse som ligestillingsparameter i det borgernære arbejde.

Arbejde på det "digitale møderum" ud fra borgerens ønsker. Inspiration kan hentes fra CFD's Rådgivningsområde.


Økonomisk robusthed

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Borgernes egen lønindtjening skaber økonomisk ligestilling. Se også Verdensmål # 8 "Anstændige jobs og økonomisk vækst".

Langsigtet strategi for boliger og væresteder til de af CFD's målgrupper, der lever på "kanten" fx udsatte og hjemløse borgere, borgere med dobbeltdiagnoser, psykiatri, misbrug.

Udvikle et egentligt tilbud på CFD til behandling og rådgivning af borgere i målgruppen, der har misbrugsproblemer.

Udvikle boligtilbud til døvblinde borgere, der ikke har behov for døgnstøtte.

Ungdomsboliger og kollegieboliger til unge døve, døvblinde og unge med CI.

Udvikle moderne boformer til ældre, der anvender tegnsprog og taktil kommunikation.

Undersøge og afdække om der er målgrupper, der kan tænkes ind i CFD's fremtidige opgavevaretagelse, og som i dag ikke er tænkt naturligt ind.

Se også Verdensmål # 17 "Partnerskaber for handling".

Medarbejdere

Fokus på, at udvikling af tilbud i takt med it-udvikling, visuel kommunikation, høre/tale og undervisning skaber mulighed for indtjening.

Styrke kulturen på CFD og bevidstheden om, at borgere med betydeligt høretab og CI i endnu højere grad end nu skal inkluderes i CFD's tilbud.

En robust virksomhedsøkonomi på CFD skaber grundlag for døves arbejdstilknytning på CFD og er med til at fastholde CFD's position som en stor arbejdsplads for døve.

CFD som vidensorganisation skaber værdi for samfundet og for de borgergrupper, CFD har tilbud til.

Større organisatorisk fokus på, at vidensopbygning på CFD skaber værdi og muligheder for udviklings af nye tilbud.


Miljø og bæredygtighed

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Borgergrupperne i berøring med CFD skal opleve sig som en lige del af indsatsen over for klima- og bæredygtighedsindsatsen. Herunder global ligestilling – alle i hele verden kan være med til at gøre en positiv forskel for klimaet.

Fastholde og udvikle den visuelle kommunikative platform, fordi tegnsprogs- og visuelt sprogmiljø skaber ligestilling og ligestillede vilkår for information om klima og bæredygtighed. Brug fx "Verdensmålterningerne" som fysiske og visuelle elementer.

Udvikle kommunikationsplatforme, hvor borgere, der ikke har tegnsprog som modersmål, kan blive mødt på CFD. Kommunikation målrettet den enkelte giver bæredygtige løsninger.

De klima- og miljøtiltag, som fx lokalsamfundet og arbejdspladsen handler på, bruges i det konkrete arbejde og gøres også til borgerenes klima- og miljøtiltag, dette med henblik på ligestilling og inklusion.

Medarbejdere

Medtænke de 17 Verdensmål i det faglige arbejde, fordi det skaber global samhørighed.

Faglige tiltag, der fokuserer på borgernes oplevelser af utryghed ved klimaforandringer, men også på tryghed ved, at vi sammen kan gøre noget, der hjælper.

Arbejde faglig bevidst med, at det gode eksempel kan vise, at alle uanset status kan bidrage i "klimakampen".

Vise, at mere lighed og værdsættelse af alles indsats skaber bæredygtighed.

Verdensmål # 10 "Mindre ulighed" – referere til kerne-socialfaglige ydelser i samfundet, fx Servicelovgivningen, FN's Handicapkonvention og øvrig lovgivning.


Samarbejde og partnerskaber

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Virksomhedsbesøg som adgang til kontakter uden for CFD. Planlægge besøgene sammen med borgerne. Det kan skabe kontakter og jobmuligheder og ligestilling.

Styrke mentorordninger, så det lykkes at fastholde borgerne i job. Tilknytning til arbejdspladser er et stærkt "drive" for oplevelsen af ligestilling.

Møde andre borgergrupper med lignende vilkår, der er lykkes med at opnå mere lighed og inklusion.

Fælleskaber på tværs af handicap og borgere uden handicap, der skaber større berøringsflader, netværk og oplevelsen af at være sammen.

Medarbejdere

Samarbejde med forskningsenheder og organisationer med henblik på inspiration i arbejdet med større lighed.

Inspiration fra andre inden for feltet, der har gode resultater med borgeren i centrum og ligestilling.

Undersøge, om der kan etableres partnerskaber eller samarbejde med organisationer, der servicerer andre målgrupper, med henblik på fælles opgavevaretagelse og mangfoldighed i tilbuddene.

Arbejde med partnerskabsetablering af et udviklingsprojekt i et udviklingsland, der støtter op om "Deaf women of Africa" med tydelig reference til etableringen af CFD med indsatser for døve kvinder tilbage i 1869 og til indsatser mod selvstændighed og mindre ulighed. Formålet er endvidere, at der samskabes med borgerne på CFD's beskyttede værksteder bl.a. med henblik på gensidig håndværksmæssig inspiration og salg af produkter.


Ekstern (intern) kommunikation

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Formidle fortællinger, der viser arbejdet med de konkrete ligestillingstiltag, herunder:

  • Fortællingen om borgerens oplevelser ved tegnsprogstolkninger. Opnås større ligestilling, eller er den direkte kommunikation at foretrække? Er præferencerne forskellige alt efter situationen?

  • De gode pårørendeoplevelser som kvalitetsmærke for ligestilling.

  • Beboerdemokratiet og ligestilling med borgerne i centrum for fortællingen.

  • Det gode rådgivningsforløb, hvor borgeren er medskabende og iværksættende for forandring, hvormed der skabes mere lighed.

Er der borgere på CFD, der gør en forskel for udvikling af CFD's ydelser, og som skaber mere lige forudsætninger? Kan dette bruges som et godt eksempel på CFD's inklusion af borgerne?

Medarbejdere

At skabe forudsætninger for, at mindre ulighed og større lighed er en kernefortælling på CFD. Huske på CFD's historiske udgangspunkt.

Vidensdele og dokumentere den gode fortælling og lovende praksis. CFD som vidensorganisation med fokus på mindre ulighed.

CFD's digitale platforme anvendes til fortællinger, historier, billeder, videoer og til at vise forbindelse med andre, hvor arbejdet med mere lighed står centralt i CFD's ydelser.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning