Spring til indhold
Ikon for verdensmål 17

Verdensmål # 17: Partnerskaber for handling

Mål:

Målet er, at CFD skaber gode, økonomisk ansvarlige og bæredygtige forudsætninger og løsninger for samarbejde og partnerskaber – med eksterne aktører såvel som internt på CFD's fagområder.

Delmål:

  • Delmålet er, at CFD gennem partnerskaber og samarbejde styrker fagområdets speciale og dermed konsoliderer de ydelser, målgrupperne har behov for og efterspørger.

  • Delmålet er, at CFD gennem bæredygtige partnerskaber og samarbejde er klar til nye målgrupper, der på linje med nuværende målgrupper vil have gavn af CFD's mange forskellige ydelser.

  • Delmålet er at opøve partnerskaber, der skaber mulighed for effektiv administration, lokaleudnyttelse, kompetenceforløb, faglige indsatser m.m. med henblik på opgavesamordning og god økonomisk styring.

  • Delmålet er, at kommuner og betalende myndigheder oplever CFD som en vigtig samarbejdende og troværdig velfærdsoperatør, der fokuserer på fagområdets udvikling og styrke.

  • Delmålet er, at interesseorganisationerne ser CFD som en væsentlig og fælles udviklende del af et fagområde.

  • Delmålet er, at der internt på CFD gennem et styrket samarbejde på tværs af driftsområder og enheder udvikles indsatser og tilbud til gavn for nutidens og fremtidens målgrupper.

INDSATSOMRÅDER I FORHOLD TIL VERDENSMÅL # 17


Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Besøg på virksomheder, kommuner og foreninger med bæredygtighed og klimaindsats som indsatsområde.

Indbyde til besøg på CFD med henblik på borgerfortællinger om bærdygtighed og klimaindsats, fx Nyborg ift. økologisk landbrug og AC, fx glaskunst.

Se også Verdensmål # 4 under indsatsområder "Miljø og bæredygtighed" og Verdensmål # 10 og # 12 under indsatsområde "Samarbejde og partnerskaber".

Medarbejdere

Proaktive i forhold til partnerskaber og samarbejde.

Partnerskaber for handling indlejres naturligt i fagligheden. På Sociale Tilbud og Rådgivning arbejdes innovativt med nyskabelser.

Undersøge markedet for andre grupper med kommunikationshandicap og indgå partnerskaber om tilbud til disse nye grupper.

Undersøge om den faglige kompleksitet, der i dag ligger bag CFD's ydelser, kan bruges med henblik på udvikling af ydelser til andre potentielle målgrupper.

Styrke CFD's vidensprofil – i internt samarbejde mellem udviklings-, videns-, kommunikations- og driftsområderne på CFD.


Organisationsudvikling og medarbejderressourcer

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Besøgsvenner, opbygge relationer på andre tilbud i Danmark og i Norden (PCN-netværk). Netværksgrupper med fælles interesser.

Borgerstyrede tilbud på områderne og på tværs af CFD.

Udvikle CFD's motionsdag til også at være for lokalmiljøet.

Inddragelse af civilsamfundet i samskabelse af tilbud.

Se også indsatsområdet "Organisationsudvikling og medarbejderressourcer" under de øvrige Verdensmål.

Medarbejdere

Fokus på nye interne samarbejdsmuligheder og eksterne partnerskaber.

Nytænkende organisering af eget område samt på tværs af CFD. Fælles udvikling af nye initiativer på tværs af CFD.

Udvikle CFD's Sociale Tilbud internt og i eksternt samarbejde.

Udvikle Rådgivning tilbud internt og eksternt.

Etablere basis for eksterne faglige og administrative partnerskaber.

Opruste CFD's vidensorganisatoriske profil.

Indgå i videnspartnerskaber og projekter med eksterne aktører.

Tværgående samarbejde mellem CFD's udviklings- og vidensenheder.

Udvikle OPP–samarbejdet (Offentlig-Privat Partnerskab).

Arbejde hen mod administrative partnerskaber/samarbejde med henblik på volumen, kompetenceudnyttelse og økonomisk effektiv resourceplanlægning.

Arbejde på at optimere (eksisterende) tværgående projekter, fx vidensopbygning, udviklingstiltag og innovative løsninger.

E-learning som udviklingstiltag.

Medarbejder- og organisatorisk kompetenceudvikling i henhold til tiltagene i indsatsområderne under dette Verdensmål.


Velfærdsteknologi

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Borgere underviser borgere (venner) i brug af it-teknologi. Udvikle en borgeruddannelse, hvor borgerne selv står for undervisningen i fx pc, iPad, mobil og IBG-skærme, Skype, Facetime mv.

Borgere mødes virtuelt med venner for at skabe kontakt til sociale sammenkomster.

It til de svageste borgergrupper på CFD, fx på Døvblindehuset i samarbejde med kommunikationsenheden på CFD.

Samskabe virtuelt med andre tilbud, hvor tegnsproget er en fordel.

Samarbejde med videnspersoner på CI-området med henblik på at opøve større tekniske kompetencer inden for dette felt på CFD.

Samarbejde med andre botilbud om erfaringer med borgerrettede it-løsninger, "det intelligente hjem", omverdensstyring m.m.

Medarbejdere

Projekter med eksterne partnere om velfærdsteknologi.

Vidensenhederne og it på CFD sikrer opdatering af senest teknologiudvikling med fokus på visuel kommunikation, tegnsprog og taktilkommunikation. Samarbejde med DDL og FDDB.

Udvikle kompetencer i høretekniske hjælpemidler som CI og høreapparater. Samarbejde med Decibel, Høreforeningen og kommunikationscentrene i kommunerne.

Større viden om ny teknologi, der kan bruges totalkommunikation.

I forbindelse med nybyggeri indgå partnerskaber vedr. it-teknisk omverdensstyring.


Økonomisk robusthed

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere 

Igangsætte deleordninger, der også styrker fælleskabet og bryder ensomhed, fx hjælpe hinanden med indkøb, hverdagsbesøg, fælles transport. Medtage gode erfaringer fra coronaforløbet.

Støtte op om og være medarrangører af fællesudflugter til fx skoven, stranden, landet, byen. Inspiration fx døvkonsulenternes erfaringer med sammenkomster i døveforeningerne.

Fællesspisning og hobbyfællesskaber, også med henblik på deleøkonomi.

Sammen med civilsamfundet og handicaporganisationerne udvikle og tilbyde "gratis" arrangementer for målgrupperne.

Se også indsatsområderne "Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver" og "Organisationsudvikling og medarbejderressourcer".

Medarbejdere

Partnerskaber ved planlægning af fagkonferencer inden for fagfeltet.

Samarbejde om vidensoprustning, efteruddannelse, kompetenceudvikling inden for fagfeltet.

Udvikling af mulighederne for fælles indkøb, hvor det giver mening, gerne i partnerskab med eksterne. Dette for at minimere in-house-aktiviteter, der begrænser ressourcetræk og økonomiforbrug.


Miljø og bæredygtighed

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Besøg på og inspiration fra andre tilbud til borgere med funktionsnedsættelser, der arbejder med klima og bæredygtighed.

Indgå i borgerprojekter med lokale foreninger. Se også Verdensmål # 12, under indsatsområdet "Samarbejde og partnerskaber".

Borgerne skal tilbydes oplevelser, der viser, at de en del af en større klimabevidsthedsbevægelse med andre end fra CFD. Samarbejde med organisationer som fx DDL, FDDB, Decibel, Høreforeningen, LEV.

Se også Verdensmål # 12 under indsatsområdet "Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver".

Medarbejdere

Aktiv indgåelse af partnerskaber, fx med andre tilbud. Samarbejde og partnerskaber viser vejen frem mod nye innovative tiltag på området for miljø og bæredygtighed.

Interne tværgående aktiviteter – fagligt, borgerrelateret og opgaveudviklende, hvor kompetencer bruges på en anderledes måde til gavn for miljø og bæredygtighed.


Samarbejde og partnerskaber

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Ligestilling skaber ligeværd. Borgeren skal opleve sig som en vigtig del af fællesskabet med andre.

Hjælp til selvhjælp. Skabe fællesskaber, hvor borgerne støtter hinanden. Fokus på borgernes egne ressourcer.

Se også Verdensmål # 3 under "Organisationsudvikling og medarbejderressourcer" om borgere som mentorer og Verdensmål # 17 under "Velfærdsteknologi" om borgere, som underviser borgere, og virtuelle fællesskaber.

Medarbejdere

I højere grad end tidligere åbenhed over for samarbejde med eksterne partnere.

Udvikle nye tiltag til gavn for målgrupperne i partnerskaber med andre.

Udvikle samarbejdet med kommunerne, kommunikationscentrene, PPR og jobcentre både med henblik på opgavevaretagelse og opmærksomhed på udvikling af ydelser.

Fastholde og udvikle samarbejdet med VISO.

Kursus på tværs af CFD både interne og i eksterne sammenhænge.

Opmærksomhed på kommunale og andre offentlige samarbejdspartneres viden om CFD's ydelser.

Netværkssamarbejde med eksterne såvel som interne kollegaer skaber muligheder for samarbejde og partnerskaber.

"Delemedarbejdere" som en mulighed.

Optimere intern udnyttelse af lokaler, faglige kompetencer m.m.


Ekstern (intern) kommunikation

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Innovative partnerskaber og samfundsaktiviteter – med og mellem borgerne er også klimafortællingen, om at alle skal være med, hvis den globale opvarmning skal stoppes.

Fortællinger om borgerinnovation til gavn for udvikling af anderledes inklusionsprojekter på bæredygtighedsområder.

Medarbejdere

Indgå i den eksterne fortælling om CFD's arbejde med FN´s Verdensmål, fx "Et liv i sundhed" som kvalitetstempel og stolthed ved bæredygtig produktion.

Resultaterne af indsatserne bruges i projekter og i samarbejde med andre.

Organisationsviden bruges i fortællingen om CFD ved konferencer m.m.

Kommunikationsstrategiske overvejelser, når det gælder vidensformidling og akkumulering af bæredygtighed til gavn for kerneydelsen.

Resultaterne, men også processen og vejen derhen, bruges til udvikling i samarbejde med fx uddannelsesinstitutioner.

Kerneydelserne er det vigtigste på CFD – fremover skal disse også ses i sammenhæng med Verdensmålene og bruges, hvor det er relevant i fortællingen om CFD.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning