Spring til indhold
Ikoner for de seks verdensmål

strategiplan for hele CFD

Strategiens virksomhedsgrundlag

Udsyn, hensyn og fremsyn er en samlet strategiplan, som skal have liv i hele CFD, og er dermed en plan rettet mod CFD's virksomhedsgrundlag, der har udgangspunkt i CFD's driftsområder Rådgivning og Sociale Tilbud samt i de tværgående funktioner

 • Videns- og udviklingsenheden i Rådgivning
 • Udvikling og kommunikation på CFD centralt
 • Tværfagligt Team på Sociale Tilbud
 • Tværgående juridisk vejledning
 • CFD's Administration:
  • Løn- og personaleadministration
  • It-drift og udvikling
  • Økonomistyring
  • Sekretariatsfunktion.

Strategiplanens baggrundsmateriale

Strategiplanen er udarbejdet på baggrund af en række input fra organisationen, herunder chefgruppens løbende drøftelser, chefgruppens strategiseminar i september 2019, drøftelser i bestyrelsen samt drøftelser på CFD's lederuddannelse i 2019 og 2020.

En vigtig inspirationskilde har desuden været de mange gensidige input, som deltagerne ved jubilæumskonferencen "Vi deler fremtiden" den 2. oktober 2019 udvekslede. Endelig har udkastet været forelagt samarbejdsorganisationen.

CFD's medarbejdere skal opleve ejerskab

Udsyn, hensyn og fremsyn skal udbredes og leve i hele CFD.

Der skal med andre ord skabes ejerskab og igangsættes fremdrift med den hensigt, at alle ledere og medarbejdere skal kende til strategiplanen og dermed tage de dele af planen til sig, der er relevante for deres område.

Medarbejdernes og ledernes faglige tilgange og kompetencer er afgørende for, om strategiplanens vision opleves som værende meningsfuld og dermed intuitiv at forfølge i det daglige arbejde.

Som indledning til dette arbejde vil chefen for CFD sammen med den øvrige chefgruppe fremlægge og involvere organisationen i strategiplanen lokalt. Det er planen, at dette arbejde kan pågå fra oktober 2020 til februar 2021.

Efter præsentationen af Udsyn, hensyn og fremsyn skal alle afdelinger, virksomheder og tværgående funktioner arbejde lokalt med de strategiske tiltag. I den forbindelse vil det være muligt at involvere CFD's tværgående udviklingsfunktioner til at arbejde med prioritering af verdensmål og indsatsområder.

Dette er en måde at lægge op til arbejdet med konkrete strategiske indsatser i årene frem mod 2025.

Implementering - tag afsæt i inspirationskataloget

Med til strategiplanen hører inspirationskatalog, der lokalt kan bruges som afsæt for det konkrete arbejde med de strategiske tiltag.

Her kan afdelinger og virksomheder lokalt udvælge et eller to verdensmål samt to til fire indsatsområder, der knytter sig til verdensmålene. Desuden kan afdelingen eller virksomheden lade sig inspirere af emnerne, der støtter op om indsatsområderne.

Samlet vil disse valg forholde sig til et af de fire hovedspor.

Et eksempel

Verdensmål 17: Partnerskab for handling.

Indsatsområder: Velfærdsteknologi. Organisationsudvikling. Partnerskaber og samarbejde. 

Emne: Projekter med eksterne partnere om velfærdsteknologi. 

Emne: Nytænkende organisering af eget område samt på tværs af CFD. Fælles udvikling af nye initiativer på tværs af CFD. 

Emne: Inddragelse af civilsamfundet i samskabelse af tilbud.

Hovedspor: Eksternt partnerskabs- og samarbejdsspor.

I CFD's decentrale organisering ligger muligheden for, at et driftsområde samlet udarbejder en prioritering af verdensmål og indsatsområder for et år eller flere år, og at dette skal ske i samarbejde med områdechefen.

Efter udvælgelse og prioritering arbejdes lokalt med de valgte emner og indsatser, hvor der også sker en efterfølgende lokal og områdemæssig målopfyldelse og opfølgning.

Bevidstheden om hierarkiet af verdensmål, mål, indsatsområder samt de mere konkrete emner skærper opmærksomheden for ledere og medarbejdere på de strategiske mål, men er ikke en forudsætning for at kunne udføre hverdagens driftsopgaver og udvikle ydelser til borgeren.

Kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi understøtter udrulningen og implementeringen af Udsyn, hensyn og fremsyn. Strategiplan 2020-2025.

Kommunikationsstrategien er udmøntet i en konkret kommunikationsplan, der omfatter indsatser på det centrale og decentrale niveau i organisationen samt for den eksterne formidling.

Kommunikationsplanen skal understøtte arbejdet med Udsyn, hensyn og fremsyn ved

 • at skabe kendskab, forståelse og handling hos ledere og medarbejdere
 • at skabe motivation, engagement og handlingsparathed
 • at skabe kendskab til og forståelse for inspirationskataloget.

Strategiplanen publiceres digitalt på vores hjemmeside og på vores intranet. Det giver mulighed for at dele erfaringer med hele CFD om arbejdet med de valgte verdensmål, indsatsområder og udviklingsspor – fx på video, så tegnsprog også får en plads.

Målopfyldelse og opfølgning

Efter en periode på ¾ år er det lederens ansvar at se på effekten. Det skal vurderes, om arbejdet med det valgte mål skal fortsætte, eller om der skal vælges nye mål og indsatser at arbejde med – med efterfølgende ny vurdering og opfølgning.

Dette skal ske via et ledelsesspor og et medarbejderspor, helt konkret via ledelsessystemet og CFD's samarbejdsorganisation.

Inspirationskataloget er et dokument, som ligeledes er udarbejdet på baggrund af interne og eksterne input og ved en krydslistning af de udvalgte seks verdensmål og de CFD-relaterede indsatsområder. Det er tanken, at man udvælger lokalt og bruger det i kataloget, der skaber mening lokalt.

Nogle idéer og tiltag er klare og tydeligt beskrevet. Andre er mere vagt beskrevet, hvilket giver mulighed for lokalt at fortolke og tilpasse.

Samtidig er inspirationskataloget ét samlet katalog for alle driftsområder og for de tværgående funktioner. Det betyder, at de strategiske tiltag, der er nævnt i kataloget, ikke nødvendigvis er knyttet til et bestemt område. Tiltagene kan gælde og tilpasses alle borgergrupper uanset område.

I udvælgelsen af indsatser skal man derfor heller ikke nødvendigvis se efter et bestemt arbejdsområde, men derimod mere efter hvordan ydelsen eller den tværgående opgave kan styrkes og udvikles.

Målopfyldning og opfølgning skal skabe videre retning og motivation

Vurderingen af den effekt, arbejdet med de lokale strategiske tiltag har haft, meldes som nævnt oven for tilbage via ledelsessystemet og samarbejdsorganisationen samt til CFD's bestyrelse, sådan at arbejdet med strategien gøres levende og dynamisk. Det er chefgruppens ansvar at melde tilbage til bestyrelsen.

Det vigtigste fokus er den lokale opfølgning, måling og vidensopsamling, fordi det er her, at den konkrete udvikling af CFD's ydelser udføres. Tilbagemeldingen til bestyrelsen og ledelsessystemet sikrer det overordnede og samlede strategiske overblik.

Opfølgningen og målingen skal således være retningsgivende for det videre arbejde i strategiperioden og samtidig motivere ledere og medarbejdere til at fortsætte arbejdet med Udsyn, hensyn og fremsyn. Dette arbejde skal derfor forfølges i to retninger:

 • Opfølgning på den strategiske vision og de konkrete indsatser: Hvad virker? Hvad giver mening? Hvor kan vi forbedre? Hvordan er den borgeroplevede kvalitet? Hvordan er myndighedernes kvalitetsvurdering af CFD's leverancer? Hvordan vurderer pårørende CFD's ydelser? Skabes der nye indsatsområder? Lykkes vi med nye opgaver? Lykkes vi med etablering af partnerskaber? Skabes der nye tværgående vidensfælleskaber på CFD?

 • Opfølgning på iværksættelse og handlinger: Er implementeringen af de lokale mål og handlinger synlige hos medarbejdere og ledere? Sker der kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i forlængelse af strategiarbejdet? Kan vi måle effekten af den centrale formidling af nye strategi såvel internt som eksternt? Kan vi identificere nye opgaver, der skaber nye arbejdsområder?

Begge retninger er essentielle, da de skaber handling såvel som kultur og på den måde understøtter de fire hovedspor og målopfyldelsen af de seks verdensmål frem mod fortsat sikker drift og stabil økonomi og frem mod nye udviklingsprojekter og et mere bæredygtigt CFD. 

Genbesøg CFD's værdier

I strategiperiode afsættes tid til "genbesøg" i CFD's værdisætmission og vision. Dette gøres med henblik på, at medarbejdere, ledere og bestyrelse i et procesforløb efterser CFD's værdier, mission og vision i forhold til fremtiden og de borgerettede ydelser, som CFD arbejder med.

Udsyn, hensyn og fremsyn. Strategiplan 2020-2025 og arbejdet med strategien vil kunne fremdrage et nyt perspektiv på CFD's værdigrundlag, mission og vision. Derfor vil et organisatorisk procesforløb i strategiperioden med opmærksomhed på videns- og udviklings- og ledelsesorganisering kunne støtte op om både fremtidens opgaveløsning og det værdimæssige ståsted for CFD.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning