Spring til indhold
Ikon for verdensmål 4

Verdensmål # 4: Kvalitetsuddannelse

Mål:

Målet er uddannelse og tilegnelse af færdigheder hos borgerne på CFD på baggrund af egne ressourcer og med henblik på størst mulige selvstændighed og egne handlemuligheder i livet.

Delmål:

  • Delmålet er at understøtte og opfordre alle til at deltage i og være en del af eksterne uddannelsesforløb.

  • Delmålet er, at langt de fleste unge og voksne, uanset køn og social status, opnår færdigheder i at læse, skrive og regne.

  • Delmålet er, at praksisviden værdsættes ligeså højt som boglig viden.

  • Delmålet er, at CFD's tegnsprogsundervisning skaber muligheder for udvikling og vedligeholdelse af tegnsprog.

  • Delmålet er, at alle på CFD møder den kommunikation, de trives bedst ved i alle læringssituationer – også praktiske læringssituationer.

  • Delmålet er gennem undervisning, uddannelse og praksislæring at arbejde med borgerens indsigt i menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, globalt medborgerskab, anerkendelse af kulturel mangfoldighed og alles bidrag til en bæredygtig udvikling.

  • Delmålet er, at medarbejderne på CFD har gode muligheder for kompetenceudvikling, vidensdeling og brug af praksislæring.

  • Delmålet er samarbejde og partnerskaber med videns- og uddannelsesinstitutioner samt andre vidensaktører inden for feltet.

INDSATSOMRÅDER I FORHOLD TIL VERDENSMÅL # 4


Kerneydelsen og målgrupper. Udvikling af funktioner, ydelser og opgaver

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

I alle sammenhænge med borgerrettede ydelser anskues læringsbegrebet bredt i den faglige tilgang, fx livslæring, erfaringslæring, videnslæring, undervisning, praksislæring, sidemandsoplæring, mentorlæring, forældreevneoplæring, mestringsstrategier.

FVU medvirker til at styrke forudsætningerne for at kunne læse, skrive og regne. FVU-elevernes glæde ved FVU på CFD skaber tydelig reklamer for FVU med fokus på resultater af undervisningen.

Ved henvendelse fra borgergrupper og kommuner skal der være opmærksomhed på, at STU på CFD sker med udgangspunkt i borgernes sproglige variation: tegnsprog, tegnstøttet kommunikation, visuel kommunikation, tale og hørelse til CI-brugere.

Ved rådgivning om uddannelsesvalg vejledes om voksenefteruddannelsesmuligheder, arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), om ungdomsuddannelsernes variation og evt. videregående uddannelser.

Beboerkurser/borgeruddannelse sammen med andre lignende tilbud inden for fx sport og sundhed, tegnsprog, affaldssortering, klimakendskab, førstehjælp.

Praksislæring som læringsplatform for brugere og borgere, der fremmer ligestilling og anerkendelse.

Tegnsprogsundervisning til beboere, familier og børn, døve borgere, flygtninge, professionelle på CFD og andre organisationer.

Inddrage borgerne i uddannelsesprocesser og tilrettelæggelsen af uddannelsesforløb fra start (samskabelse).

Medarbejdere

Udgangspunktet er borgernes individuelle kommunikation som forudsætning for læring og deltagelse i undervisning.

Målrettet og strategisk kompetenceudvikling inden for undervisningsfagfelter, se også indsatsområdet "Organisationsudvikling og medarbejderressourcer" under de forskellige Verdensmål.

Kompetenceudvikling i den neuropædagogiske tilgang, viden om diagnose, betydningen af anerkendelse af borgernes liv og drømme som udgangspunkt for læringsforløbsamt andre fagspecifikke kompetenceforløb, der støtter CFD's faglige medarbejdere.

Udvikle og styrke tegnsprogsundervisning, også til døve kollegaer.

Læringsforløb med fokus på visuel, tale- og høre- og totalkommunikation til CI-brugere.

Målrettet vidensforankring af tegnsprogundervisningen, undervisningsplaner og didaktik. Vidensverificere CFD's tegnsprogsudervisning.


Organisationsudvikling og medarbejderressourcer

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Styrke borgeruddannelsesforløb med henblik på mestring af eget liv.

Sammen med borgerne udvikle konkrete informationsmaterialer om fx FN's Verdensmål til brug i undervisningsforløb. Det giver konkret erfaringsdannelse.

Arbejde med tværfaglig udvikling af praksislæringsbegrebet – Rådgivning, udviklingsenheder på CFD og Sociale Tilbud til gavn for nyudvikling af undervisnings og læringsforløb til borgerne.

Se også indsatsområdet "Organisationsudvikling og medarbejderressourcer" under de forskellige Verdensmål.

Medarbejdere

Fortsat solidt fokus på CFD's historiske kendetegn: tegnsprog og udviklingen af dette område på CFD.

Fokus på lokalt forankret tegnsprogsundervisning samt et stærkt visuelt kommunikativt sprogligt miljø.

Udvikle og fastholde et stærkt tegnsprogsundervisningstilbud på CFD.

Målrettet arbejde kompetenceudvikling inden for CI og AVT-træning (Auditory Verbal Therapy).

Opøve kompetencer/viden om CI-gruppen på det høre- og talemæssige felt.

Udvikle tværfaglige arbejdsområder med henblik på læring og undervisning, der matcher målgruppernes ønsker og behov samt det, som kommuner m.fl. efterspørger.

Videreudvikle dokumentationsarbejde som grundlag for vidensakkumulering og udvikling.

Organisatorisk kompetenceudvikling til medarbejdere i henhold til tiltagene i indsatsområderne under dette Verdensmål.


Velfærdsteknologi

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Læringsforløb i digital dannelse, fx brug af elektronisk NemID, netbank, betalingskort, databeskyttelse, 112-app'en, akut hjælp til døve-app'en, tidsbestilling/læge, rejsekort, indkøb og færden på nettet, sociale medier, deling af billeder, Wi-Fi og TV-pakker, streamingtjenester, digital-spil­afhængighed, online kviklån og lån til venner (fx MobilePay – netbank).

Desuden inden for emnerne rettigheder i forhold til ydelser efter Serviceloven m.m., boligstøtte, demokrati – det betydningsfulde menneske.

Læringsforløb om video som kontaktplatform fx til venner, pårørende og arbejde.

Undervisning i brug af fx Skype, Facetime, Messenger.

Undervisningsforløb fra It-afdelingen og borgerettet it på CFD til borgere på Sociale Tilbud og under Rådgivning, se også indsatsområdet "Samarbejde og partnerskaber".

Medarbejdere

Fokus og kompetenceløft i brug af ny brug af velfærdsteknologi.

Fokus på, at ressourcepersoner på hjælpemiddelområdet er opdaterede med henblik på et så optimalt hjælpemiddelberedskab som muligt.

Medtage erfaringer fra coronakrisen, hvor undervisning fx STU og FVU foregik digitalt. Borgernes gode erfaringer.

Fokus på at ressourcepersoner vedr. it og borger-it er opdaterede.

Udbygge medarbejderundervisningsforløb via e-learning, bl.a. inden for cyberawareness.

Informationsvideoer på tegnsprog – internt og ekstern på CFD.

Sikre, at CFD's digitale alarmeringssystemer er opdaterede.

Videoproduktion og e-learning i samskabelse med CFD's Kommunikationsenhed.

Udvikling af e-learning, webinar mv.

Medtage de gode digitale erfaringer fra coronakrisen i videreudvikling af digitale kommunikationsplatforme til brug for rådgivning, "det hurtige møde" med borgeren, sociale og faglige kontakter og støtte til fx hjemmebehandling og medicinudlevering.

Se også indsatsområdet "Samarbejde og partnerskaber".


Økonomisk robusthed

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Arbejde med borgernes forståelse for læring gennem hele livet; uddannelse giver kompetencer, grundlag for arbejde, selvforsørgelse og ligestilling.

CFD som arbejdsplads støtter op om beskæftigelsesmuligheder, flexjob, små reelle job o.lign.

STU og FVU som springbræt til uddannelse, til job.

Fokus på borgernes økonomiske bevidsthed, læring om og forholden sig til eget økonomiske råderum.

Faglig opmærksomhed på borgernes netbaserede indkøb samt betydningen for rådighedsbeløb og mulighed for opsparing til indkøb af sine ønsker.

It-borgerrettede undervisningsforløb.

"Privatøkonomi på skoleskemaet".

Medarbejdere

Efteruddannelse og indsigt i betydningen af god social faglig vejledning til borgerne om økonomi, hverdagsøkonomi, bankforståelse, opsparing til ønsker, rejser og særlige begivenheder fx runde fødselsdage, jul.

Indsigt og viden om ludomani til brug ved faglig støtte af borgere, der rammes af dette.

Se også indsatsområdet "Samarbejde og partnerskaber".


Miljø og bæredygtighed

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Læringsmiljøer for bæredygtighed og klimaindsats lokalt og globalt. FN's 17 Verdensmål som læringsfundament.

Viden om årstidernes vejrskifte og forandringer i klimaet. Besøg på DMI.

It-læring i brug af bæredygtighedsapps..

Praksislæring fx når der sorteres afffald. Det giver viden og skaber mulighed for holdningsændringer.

Bonus: fokus på sundhed og fødevarer, jf. Verdensmål # 3 Sundhed og trivsel og Verdensmål # 12 Ansvarligt forbrug og produktion.

Medarbejdere

Udgangspunktet for de faglige indsatser er borgernes forudsætninger og muligheder – også de økonomiske.

Opøve kompetencer i at bruge de 17 Verdensmål i det daglige arbejde.

Arbejde med medborgerperspektiv specifikt med henblik på læringsforløb om miljø og bæredygtighed.

Læringsforløb på tegnsprog eller med den sprogkode, som borgergrupperne oplever sig bedst mødt med.


Samarbejde og partnerskaber

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

FVU og STU i samarbejde med eksterne aktører, således at borgerne oplever sig som en del af et større undervisningstiltag.

Opbygge læringssituationer i samarbejde med CFD's it-afdeling, borgerrettet it og kommunikationsmedarbejdere på CFD med henblik på den nære borgerrettede kvalitet i undervisningen.

Fortsat samarbejde og udvikling mellem CFD's beskæftigelsestilbud og fx STU og FVU.

Samarbejde med interesseorganisationerne om læringsforløb til brugergrupperne. Dette kan være gældende inden for flere af Verdensmålene.

Medarbejdere

Kerneydelser anskues i et læringsperspektiv og udvikles med ny viden og evidens på undervisningsområdet.

Samarbejde med undervisnings- og vidensinstitutioner med henblik på udvikling af "lovende praksis". Samarbejde med fx VIVE, Socialstyrelsen, professionshøjskoler, universiteter.


Ekstern (intern) kommunikation

Emneområder og forslag til konkrete tiltag

Borgere

Indddrage borgerne i fortællinger om FVU og STU forløb.

Borgerfortællinger om det vellykkede forløb med at finde et job.

Borgerne fortæller hinanden om CFD, som et godt sted at være tilknyttet, og som et sted hvor man lærer noget nyt og brugbart om at mestre sit eget liv.

Livsmestring til selvhjælp – væk fra afhængighed er fortællingen. Mestring af eget liv er målet.

Udvikle it og arbejde med videoforløb sammen med borgerne. Dette er i sig selv livsmestring og læring.

Borgerne må gerne være ambassadører for CFD's ydelser.

Medarbejdere

Medarbejderne profilerer CFD som vidensorganisation. Videns-, udviklings- og kommunikationsmedarbejdere formidler dette i interne og eksterne sammenhænge.

Faglige artikler fra alle områder på CFD er målet. Publicere faglige artikler, der viser CFD's kompetencer og resultater. Dette er med til at støtte op om CFD som en vidensbaseret organisation.

Lærings- og informationsvideoer på tegnsprog – internt og ekstern. Producere undervisningsmateriale i samskabelse med borgerne.

Udvikling af e-learning som platform for nytænkning af læringsforløb, fx hjemkundskab og affaldssortering på tegnsprog. Desuden konkret symbolik og piktogrammer som læringselement i målsætningen om klimareduktion.

Trække på erfaringerne fra projektet omkring e-learning for kontaktpersoner på døvblindeområdet.

Udbyde innovative uddannelser/kurser, nationalt og internationalt, inden for de fagområder, som CFD beskæftiger sig med. Gerne i samarbejde eller partnerskab med andre aktører.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Midtvejsopsamlinger

Midtvejsopsamlinger på idéer og aktiviteter i CFD i forhold til verdensmålene (pdf).

Opsamling på arbejdet med strategikassen

Opsamling på aktiviteter

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning