Spring til indhold
På billedet ser man en masse mennesker. Midt i billedet er en mand og en kvinde, der jubler med armene over deres hoveder.

Aktivitet og samvær - nyborg

Værkstedet Skaboeshus' tilbud om aktivitet og samvær ydes efter lov om social service §104.

Målgruppen er personer, der er døve, døvblinde eller som har et betydeligt høretab foruden særlige behov på grund af nedsat fysisk og /eller psykisk funktionsevne, psykiatriske lidelser eller andre udfordringer.

Pt. er der tilknyttet 40 brugere i de tre tilbud i alderen 18-55 år.

Værkstedet Skaboeshus er et arbejdstilbud i beskyttede omgivelser, hvor der tages afsæt i den enkelte brugers ønsker og ressourcer.

Med en håndværksmæssig tilgang til det pædagogiske arbejde, skaber vi et miljø, der giver brugerne mulighed for at udvikle sig personligt og få et indholdsrigt arbejds- og hverdagsliv. Vi prioriterer det sociale samspil imellem brugerne, og der er gode muligheder for netværksdannelse på flere niveauer.

Der afholdes sommerfest, julefrokost, julestue og deltages i diverse markeder og arrangementer.

I medarbejdergruppen er der både hørende og døve. Alle har som udgangspunkt en socialpædagogisk grunduddannelse eller anden relevant håndværksmæssig baggrund og nogle en neuropædagogisk efteruddannelse samt andre specifikke uddannelser.

Dagsprisen for 2024 er 832 kr. inkl. indirekte moms*.

Se yderligere priser på tilbudsportalen. 

Der opkræves takst 366 dage om året.

Aktiviteter

Skaboeshus har oprindelig været anvendt som landbrugshøjskole for døve. Derfor har brugerne i dag rigtig gode udendørs muligheder.

Aktiviteterne tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker og kompetencer.

Aktivitets- og samværstilbuddet samarbejder tæt om aktiviteterne med Skaboeshus' øvrige dagtilbud – beskyttet beskæftigelse og STU.

De fordeler sig på i alt otte linjer, hvor der er mulighed for teoretisk og praktisk læring:

Landbrug

Blandt andet økologisk jordbrug, pasning af kvæg, dyrkning af kartofler og grønsager, brug af maskiner og redskaber.

Skovarbejde

Afhængigt af årstiden bliver der fældet og beskåret træer, kløvet og opstablet brænde, leveret brænde til kunder.

Væksthus, park og anlæg

Omfatter blandt andet arbejde i væksthus (forspiring, såning, vanding, beskæring, opbinding m.m.), dyrkning af frugttræer  og juletræer, plukning af frugt, pasning af grønne områder, anlægsarbejde (belægning, reparation af markvej og lignende) og snerydning.

Kreativt værksted

Omfatter blandt andet syning i hånden og på maskine, perlearbejde, smykkeproduktion, træarbejde, glasarbejde af mange typer.

Butikslære i gårdbutikken "Grønt og Sager"

Omfatter blandt andet daglig pasning af butikken, opfyldning, rengøring og hygiejne, kundebetjening og pengeforståelse.

Køkkenlære i produktionskøkken

Omfatter blandt andet ernæring og kost, håndtering af råvarer, køkkenhygiejne, kundebetjening.

Træværksted

Omfatter brug af træværkstedets forskellige maskiner og værktøj (høvle, save, fræsere, diverse elhåndværktøj med mere) samt produktion og maling af trævarer. Produkterne sælges blandt andet i gårdbutikken.

It-værksted

Omfatter blandt andet brug af forskellige programmer, internet, chat og mail samt adskillelse af it-skrot.

Almendannede del

Dannelse fylder meget og er vigtigt for brugernes personlige udvikling. Vi har fokus på social omgang, livshistorie, mobning, døv identitet, ”Kend din krop”, seksualitet og kærester, fritidsaktiviteter, arbejde, arbejdskultur og erhverv, pengeforståelse samt skolefagene: dansk, problemregning og matematik.


Kontakt

Værkstedet Skaboeshus
Skaboeshusevej 107
5800 Nyborg

Tlf.: 4439 1338
Mobil: 2165 5680

Andre telefonnumre:

Café: 4439 1337
Butik: 4439 1339
It/skrot: 4439 1340
Træværksted: 4439 1341
Maskinhus: 4439 1342

EAN: 5798008695599

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Bettina Juhl Nielsen
Mobil: 2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk

Daglig leder 
Susanne Eriksen
Tlf.: 5139 7077
E-mail: ser@cfd.dk

Hovednummer: 4439 1330

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning