Spring til indhold
Tre kvinder i samtale

Pædagogik

Nedenfor finder du artikler, som gennem beskrivelser af vores ydelser og tilbud præsenterer vores pædagogiske viden og metoder.

Hvis du er interesseret i at vide mere, er du velkommen til at kontakte os på viden@cfd.dk.


Her er brugerne med til at ansætte personalet

Af Ole E. Mortensen

Da Døves Aktivitetscenter (AC), som er et af CFD’s dagtilbud i Søborg, skulle have ny daglig leder sidste år, blev der nedsat et ansættelsesudvalg på fem personer. En af dem var Sus som repræsentant for brugerne på AC. Hun synes, det er meget vigtigt, at brugerne bliver inddraget i de beslutninger, der skal tages: ”Vi skal også være med og have indflydelse. Det er ikke kun pædagogerne, der skal bestemme,” siger hun.

I denne artikel fortæller Sus og Karen Riise, om da Sus var med til at ansætte den nye daglige leder.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Februar 2024

Socialpædagogik, trivsel, brugerindflydelse, medbestemmelse


Her vil jeg bo

Af Anette Gramstrup, udviklingskonsulent

En ældre kvinde ved navn Åse fandt ro i sin sidste tid i tegnsprogsmiljøet på Egebækhus, hvor hun blev mødt og forstået på sit modersmål. Social- og sundhedshjælper, Julia Andrees, og Åses søster, Mary, fortæller, hvordan Åse blomstrede op i tiden på Egebækhus.  

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Februar 2024

Socialpædagogik, trivsel, døgntilbud, aldring, tegnsprog, kommunikation


I mine arme - et værdigt farvel til menneskets bedste ven

Af Anette Gramstrup, udviklingskonsulent

Da det var tid at sige farvel til Charlotte og Jens Peters 14 år gamle hund Mama, kom dyrlægen hjem til Charlotte i Hus 28. De var begge med hele vejen og havde bestemt forløbet. Socialpædagog Rebecka Lundkvist Zanchetta var involveret i hele forløbet og fortæller i artiklen om sin faglige tilgang.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Januar 2024

Socialpædagogik, trivsel, livskvalitet, drømme, Verdensmål 10

Læs mere om boligerne Oktobervej her


Drøm dig glad: Fuld gang i drømmeværkstedet 

Af Anette Gramstrup, udviklingskonsulent

De 10 borgere i Hus 28 i boligerne Oktobervej, som er et af CFD’s sociale tilbud, kastede sig sidste år ud i arbejdet med at finde ind til deres drømme, store som små, i projektet ”Drøm dig glad”. Målet var at øge trivslen og livskvaliteten hos den enkelte borger, og et fælles drømmeværksted udgjorde det første skridt på vejen for den enkelte til at finde ind til sin egen drøm. En drøm i denne sammenhæng er noget, der er rigtig godt, som gør borgeren glad, og som denne ønsker går i opfyldelse. Det er ikke altid let at finde ind til, og det kan også være svært at udtrykke for borgeren, men i drømmeværkstedet var der mulighed for at øve sig i dette.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Oktober 2023

Socialpædagogik, trivsel, livskvalitet, drømme, Verdensmål 10

Læs mere om boligerne Oktobervej her


Spot på seksualitet

Af Bettina Ugelvig

I CFD Nyborgs sociale tilbud har de fokus på seksualitet og på, hvordan det er en naturlig del af borgernes hverdag. Socialpædagog, Line, har sammen med et par kolleger lavet et kursus om følelser, kærlighed og seksualitet og responsen fra deltagerne har været meget positiv.

Med et kursus rettet mod helholdsvis mænd og et mod kvinder har de med udgangspunkt i borgernes videns- og erfaringsniveau talt om f.eks., hvordan man kan være kærester på forskellige måder og dermed respektere hinandens følelser.

"De vil rigtig gerne mere på kursus," fortæller hun.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Oktober 2023

Socialpædagogik, seksualitet, borgerinddragelse, kursus, kommunikation

Læs mere om CFD Nyborg her


Underretninger skal føre til en positiv forandring

Af Bettina Ugelvig Møller

CFD Glostrups pædagogiske medarbejdere møder ofte borgerne i deres egne hjem og kan der sommetider konstatere bekymrende forhold, som er nødvendige at reagere på. Oftest bliver det løst ved, at de kan støtte borgeren i at ændre forholdene. Men det kan alligevel ske, at medarbejderne af den ene eller anden grund ikke selv kan løse udfordringen hos borgeren. I de tilfælde må de ty til en underretning.

Og det rejser en række spørgsmål.

For hvad gør det ved relationen til borgeren, at man laver en underretning? Hvad er tilstrækkeligt bekymrende og kræver handling? Og hvad hvis man faktisk tager fejl? Det er temaer, som CFD Glostrup har fokuseret målrettet på, og det er mundet ud i nogle retningslinjer for, hvordan de arbejder med underretninger.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | August 2023

Socialpædagogik, støtte i eget hjem, kommune, underretning

 Læs mere om CFD Glostrup her


Fagligt fokus 2020

- om faglig ledelse, partnerkompetence og faglig forståelse som platform for transfer af viden og lokal meningsforståelse

Af Mona Pagnozzi og Lone Plougmann

Døvblindehuset i Nærum er CFD's tilbud til mennesker, som er døve eller har et betydeligt høretab og blinde eller har et betydeligt synstab. Fagligt Fokus 2020 er et initiativ, som har til formål at højne fagligheden og arbejdsglæden i Døvblindehuset, direkte koblet op på kerneydelsen, gennem faglig udvikling i hele virksomheden.

Blogindlæg fra www.dovblindhed.dk | September 2020

Neuropædagogik, døvblindhed, faglig udvikling, kommunikation

Læs mere om Døvblindehuset og medfødt døvblindhed her.


Digital dannelse er også for borgere med særlige behov

Af Bettina Ugelvig Møller

Digitale medier, digital kommunikation, digitale tjenester, NemID og e-boks – det digitale er her og der og alle vegne. Der er masser af digitale muligheder. Derfor er der også et skarpt fokus på at sikre, at vores børn og unge bliver digitalt dannede. De skal både forstå teknikken, indholdet og bevægelserne i den digitale verden. Det samme gør sig gældende for voksne med særlige behov.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | August 2020

Dannelse, digital, udviklingshæmning, indlæringsproblemer, socialpædagogik

Læs mere om Dagtilbud Søborg her.


Fra krads til kindkys

Af Bettina Ugelvig Møller

Neuropædagogik og Gentle Teaching er de bærende faglige platforme, som to socialpædagoger på CFD arbejder ud fra i et ganske særligt projekt. Fokus i projektet er at skabe trivsel for en beboer på et af vores botilbud i Søborg. Beboeren er en yngre kvinde, der på mange måder har det rigtig svært – hun har en meget kompleks sansebearbejdning, en voldsom udadreagerende adfærd og en yderst begrænset sproglighed.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Februar 2020

Sansebearbejdning, sproglighed, neuropædagogik, gentle teaching

Læs mere om vores døgntilbud til personer med multiple funktionsnedsættelser her. 


Can the assessment and development of sign language competence lead to an externalisation of a mental disorder and promote sociality

- An interdisciplinary socio-educational project

Af Ole Wøssner

En kvinde med døvblindhed og med markante psykiske og kommunikationsmæssige problemer, får et individuelt tilpasset tilbud i Døvblindehuset.

Faglig artikel fra DBI Review #62 | June 2019

Tegnsprog, psykoser, eksternalisering, døvblindhed

Læs mere om Døvblindehuset, hvor solisttilbuddet folder sig ud, her.


Det gælder om at ramme problemet, så det bliver en udfordring

Af Ole Wøssner

Virksomhedsleder i Døvblindehuset Ole Wøssner har en B.A. i Humaniora fra KUA, Diplom i ledelse fra Forvaltningshøjskolen og MPG (Master of Public Governance). Har været leder indenfor det specialiserede område siden 2002 og har været ansat i Døvblindehuset siden marts 2007, hvor han løbende har været med til at ændre virksomheden pga. ekspansion og ændringer i borgernes udfordringer.

Faglig artikel fra ww.cfd.dk | November 2017

Ledelse, socialpædagogik, samarbejde

Læs mere om Døvblindehuset her.


Der var engang en kantine...

Af Bettina Ugelvig Møller

... fra 1972. I 2016 bliver den moderniseret fra gulv til loft og helt ud i alle hjørner. Samtidigt sker en organisationsændring på CFD’s dagtilbud i Søborg, så de eksisterende tilbud lægges sammen under én leder. Pensionsreform, beskæftigelsesreform og kontanthjælpsreform. Der er fokus på nuværende og nye målgrupper. Er der mon en sammenhæng? Ja, det er der.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | 2016

Ledelse, tværfaglighed, beskæftigelse, kommunikation

Læs mere om Dagtilbud Søborg her.


Vores fornemste opgave er at gøre os selv arbejdsløse

Af Bettina Ugelvig Møller

De færreste går på arbejde med det mål for øje, at de skal gøre sig selv arbejdsløse, men det er målet med indsatsen i CFD’s Støttecenter Hovedstaden (som i dag hedder CFD Glostrup). Målet med den pædagogiske indsats er altid at gøre de borgere, som de støtter og vejleder, så selvhjulpne som overhovedet muligt.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | 2016

§85, støttecenter, relationer, kommuner, CI

Læs mere om CFD Glostrup og deres forskellige tilbud her.


Bæredygtige relationer

Af Bettina Ugelvig Møller

På CFD’s døgntilbud Egebækhus er der et stærkt fokus på arbejdet med relationer. De teoretiske rammer er hentet fra demensområdet, men de giver også mening i arbejdet med de ældre døve beboere, der ikke er ramt af demens.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | April 2016

Demens, sansetab, relationsarbejde, Tom Kitwood

Læs mere om vores døgntilbud Egebækhus, som blandt andet har ældre døve i målgruppen.


Ferie efter ændrede regler om ledsagelse

Af Bettina Ugelvig Møller

Pædagogisk arbejde ændrer sig over tid af mange årsager. Ny viden og nye metoder kommer til, holdninger af etisk karakter ændrer sig, og samfundets udvikling afspejler sig i ressourcer og særlige fokuspunkter i arbejdet.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Januar 2016

Etik, FN's Handicapkonvention, socialpædagogik, selvbestemmelse, §85

Læs mere om vores døgntilbud i Søborg her.


Borgerrettet IKT – teknologier der gør det umulige muligt

Af Keld Christensen

På CFD’s Sociale Tilbud arbejder vi målrettet med IKT – med stort K som står for kommunikation! Vi har set, hvordan borgerne gennem brug af informationsteknologier som computere og internettet har fået adgang til nye muligheder for kommunikation, og at det i høj grad er blevet en selvfølgelighed at være online med tablets og smartphones. 

Faglig artikel fra www.cfd.dk | 2015

Kommunikation, information, teknologi, socialpædagogik

Læs mere om Dagtilbud Søborg, som blandt mange andre tilbud har IT-værkstedet.


Mestring og medborgerskab i Nyborg – og Danmark i øvrigt

Af Bettina Ugelvig Møller

Hvad vil det egentlig sige at have selvbestemmelse? Er det i det hele taget sjovt at have medbestemmelse?  Og hvad med indflydelse? Det har to medarbejdere og i alt 16 brugere fra Skaboeshusevej haft fokus på i et projekt, som Socialstyrelsen har stået bag.

Faglig artikel på www.cfd.dk | 2015

Medborgerskab, Socialstyrelsen, udviklingshæmning, mestring, socialpædagogik, projekt

Læs mere om vores døgntilbud i Nyborg her.


Støttecenter Hovedstaden oplever også, at der må tænkes nye tanker

Af  Hanne Steen og Helen Huss

Døvekulturen har en udfordring i Danmark. Døvekulturen er under så stor forandring, at den kan opleves som værende under afvikling. Tegnsproget er under pres og den pædagogfaglige ekspertise ser ud til at blive spredt for alle vinde, og vil med tiden sygne hen, hvis der ikke gøres noget - og dette skaber nye muligheder og konsekvenser for både brugere og medarbejdere. CI er kommet for at blive. Langt fra alle implanterede døve får optimal udbytte af indgrebet, så der vil med sandsynlighed være en gruppe CI-opererede, der forbliver døve uanset teknologiens kunnen. Danskerne lever generelt længere og en større gruppe end tidligere vil af forskellige årsager få et hørehandicap i løbet af deres liv. Det er nødvendigt med alsidighed i vores tilbud, så vi undgår, at nye grupper ekskluderes fra det ellers tænkt inkluderende samfund, hvilket det følgende er et eksempel på.

OBS: Støttecenter Hovedstaden hedder i dag CFD Glostrup.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | 2014

CI, kommunikation, udvikling, socialpædagogik

Læs mere om CFD Glostrup, som tidligere hed Støttecenter Hovedstaden, her. 


På Egebækhus har kærlighed ingen alder

Af Conny Møller

Som beboer på Egebækhus skal man opleve socialt fællesskab, tryghed, sikkerhed og tillid. Det er nogle basale elementer, som alle mennesker har brug for, og det er vores medarbejdere meget bevidste om. At være tryg og at have tillid medfører, at beboerne har mod til at give udtryk for deres meninger og holdninger til forskellige emner. Det gør hverdagene på Egebækhus meget sjovere, både for beboerne og  for medarbejderne.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Marts 2014

Ældre, fællesskab, plejehjem, kærlighed

Læs mere om vores døgntilbud Egebækhus, som har borgere med et pleje- og omsorgsbehov i målgruppen, her.


Fortællingens mange veje – et projekt om narrativ dokumentation

Af Ole Wøssner

I mange år har den socialpædagogiske praksis haft en udfordring omkring dokumentation – og her tænkes der ikke på handleplaner eller beboer/borgerbeskrivelser, men på den daglige dokumentation i form af borgernes ’dagbøger’, som pædagogerne dagligt fører.

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Marts 2013

Dokumentation, narrativ, udvikling, socialpædagogik

Læs mere om Døvblindehuset, hvor Ole Wøssner er leder, her.


De sidste dage med Karen – og hendes mor og far, Helen og Jørgen

Af Inge Larsen, Karin Hansen og Ole Wøssner

Den 29. juni 2012 blev Karens sidste dag. Karen var en døvblindfødt ung kvinde på 37 år, som boede i Døvblindehuset i Nærum. Karen var et livsglad menneske, der indenfor de sidste par år havde været rigeligt udfordret på sit helbred med flere operationer og indlæggelser til følge, men hun havde været viljestærk og bestemt på, at hun ville livet og havde et par gange rejst sig fra sygelejet, hvor både vi professionelle omkring hende og hendes familie havde været slemt bekymret.

Faglig artikel fra www.cfd.dk |  juni 2013

Pårørende, død, socialpædagogik, sorg

Læs mere om Døvblindehuset her.


Beboerne skal være med

Af Lone Pallesen Suhr og Runa Møller

Tryghed, deltagelse og medbestemmelse var essentielle ord for os, da et større byggeprojekt på CFD satte de vante rammer for 11 beboere med autisme fuldstændig ud af spil. Processen blev spændende; vi benyttede os af chancen til at vende alting på hovedet. Der gik fire år - to huse blev til tre - beboerne fik nye rammer og nye naboer - medarbejderne fik nye kolleger. 

Faglig artikel fra www.cfd.dk | Oktober 2013

Medbestemmelse, byggeri, socialpædagogik, autisme

Læs mere om vores døgntilbud i Søborg her.


Projekt Job og beskæftigelse

Af CFD Kommunikation

CFD har med projekt "Job og beskæftigelse" arbejdet på at skabe flere og nye beskæftigelsesmuligheder til døve borgere med yderligere funktionsnedsættelser og personer med høretab. Der er tale om borgere, der traditionelt er i beskyttet beskæftigelse efter Lov om Social Service § 103.

Beskrivelse fra www.cfd.dk | 2013

Projektarbejde, beskæftigelse, socialpædagogik, udvikling, projekt

Læs mere om Sociale Tilbud her


Projekt Musik og bevægelse, dans og kulørte lamper

Af CFD Kommunikation

Kreativiteten skal ind i dagligdagen! Det var det klare mål med dette udviklingsprojekt på CFD’s døgntilbud på Oktobervej. Pædagog John Villadsen blev gennem sit arbejde på CFD Oktobervej inspireret til projektet i forbindelse med en række fester, hvor han spillede både for og sammen med beboerne. Her oplevede han deres store glæde ved musikken og ved dans. Projektet skulle derfor implementere en større kreativitet i forhold til musik og bevægelse i borgernes hverdag, og det skulle gøres gennem arbejdet med at producere en professionel musikvideo. Borgerne skulle selv spille og optræde, og videoen skulle produceres i samarbejde med professionelle. 

Beskrivelse fra www.cfd.dk | 2013

Projektarbejde, bevægelse, socialpædagogik, botilbud

Læs mere om Sociale Tilbud her.

Kontakt os

Kontakt os på viden@cfd.dk, hvis du vil vide mere om vores vidensområder, eller hvis du er interesseret i et samarbejde om udvikling af ny viden. 

Læs mere om samarbejde med CFD.

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning