Spring til indhold
Nærbillede af hånd med klud der tørrer et bord af

Hjemmevejledning

CFD Glostrup yder hjemmevejledning øst for Storebælt jf. Lov om Social Service § 85.

Ydelsen består af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, for eksempel bostøtte.

Støtten tager udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger, og antallet af støttetimer bevilges efter en individuel behovsvurdering. 

Den pædagogiske støtte og vejledning skal styrke den enkeltes muligheder i forhold til blandt andet daglig funktion og relation til omgivelserne.

Støtten kan også bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Læs mere om denne ydelse og CFD Glostrups øvrige ydelser her (pdf)

Takster

I 2024 er prisen inkl. indirekte moms* per ATA-time 688 kr. (uden brug af støttecentret).

Afstandstillæg

Vi opkræver afstandstillæg mellem CFD Glostrup og den pågældende borges bopæl tur-retur. For de første 5 km opkræver vi ikke. Beløbet bliver opkrævet via EAN hver måned sammen med §85 støtten.   

Tillægstakst

CFD Glostrup opkræver en tillægstakst på 25 % for borgere med særlige udfordringer, der gør opgaveløsningen mere kompleks eller kræver ekstraordinær dokumentation. 

Tillægstaksten dækker ekstra, struktureret sparring og supervision til de involverede medarbejdere, et forventeligt antal tværfaglige møder udover hvad der er indeholdt i grundtaksten samt specifik kompetenceudvikling i forhold til komplekse borgeres udfordringer.

Tillægstaksten sker i forhold til et eller flere specifikke mål og der dokumenteres for tillægstakstens anvendelsen

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Jesper Rivera Ditlevsen
Mobil: 2870 7785 (kun sms)
E-mail: jrd@cfd.dk

Socialformidler
Karina Milton
Mobil: 5131 5343
E-mail: kbn@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning